Toldi rajzpályázati felhívás

Rajzpályázat általános és középiskolások részére a Toldi című animációs filmsorozat bemutatása alkalmából a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kezdeményezésében

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (rövidített neve: MTVA; székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező) a Toldi animációs sorozathoz kapcsolódó rajzpályázatot hirdet.

A 2017-es Arany János-emlékévben, az MTVA által meghirdetett pályázat eredményeképpen a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban megszületett „Toldi” bemutatásával évtizedek után ismét nagyszabású animációs filmmel büszkélkedhet a hazai rajzfilmgyártás. A Jankovics Marcell nevéhez köthető sorozat különlegessége, hogy egyedi, kézzel rajzolt technikával készült, ami ma is értékálló minőséget képvisel.

1. A pályázat célja
• A magyar irodalom és kultúra iránti nyitottság elősegítése, érzékenyítés a felnövekvő generációk körében.
• A fiatalok Arany János költeményéhez kapcsolódó szemléletének megismerése, a XIX. századi mű értelmezésének képi megnyilvánulásán keresztül korlenyomat.
• Értékteremtés.
• Kultúraápolás.

2. Pályázók köre
Az MTVA az új, magyar animációs filmsorozat bemutatása alkalmából kiírt pályázatára általános vagy középiskolai oktatási intézmények tanulói (a továbbiakban: Pályázók) alkotását várja a Szervező Magyarországról és a határon túlról. A Pályázaton a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A pályázók a pályázati kiírásban megjelölt körbe eső tematikával és technikával készített pályaművel vesznek részt a pályázaton.

3. A pályaműveket a pályázók az alábbi tematikával készíthetik el
I. KATEGÓRIA –ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KOROSZTÁLYOK

A. A magyar iskolarendszer általános iskola 1-4. évfolyamos tanulói, illetve speciális, intézményekben nevelt gondozott azonos korosztályú (6-10 éves) gyermekek, valamint határon túli, ennek megfeleltethető korcsoportú tanulók részére az alábbi témában.

• Karakterábrázolás

B. Az általános iskola 5-8. évfolyamos, a 8 osztályos gimnázium 5-8., a 6 osztályos gimnázium 7-8. évfolyamos tanulói, illetve speciális intézményekben nevelt, gondozott azonos korosztályú (11-15 éves) gyermekek, valamint határon túli, ennek megfeleltethető korcsoportú tanulók részére az alábbi témában.

• Karakterábrázolás
• Jelenetábrázolás

II. KATEGÓRIA–KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLY

Középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói, illetve speciális intézményekben nevelt, gondozott azonos korosztályú (14-19 éves) gyermekek részére, valamint határon túli, ennek megfeleltethető korcsoportú tanulók részére az alábbi témában.

• Karakterábrázolás
• Jelenetábrázolás
• Képregény

4. A pályamű elkészítésének formai követelményei
• A pályázati kiírásnak megfelelő tematikájú pályaművel (rajzzal, grafikával, festménnyel, számítógépes grafikával stb.) lehet pályázni.
• A technikára és a pályamű címére vonatkozó megkötés nincs.
• Egy pályázó legfeljebb egy témában nyújthat be pályaművet.
• A pályaműveket A/4-es formátumban kell elkészíteni.
• A pályamű hátoldalán fel kell tüntetni:
o a pályamű címét
o készítőjének nevét,
o készítőjének életkorát,
o elérhetőségét (cím, tel. szám, e-mail cím)
o a pályázati kategóriát (I. vagy II.) és
o a pályamű pályázati kiírás szerinti tematikáját,
• A pályaművek mellé csatolni kell 14. év alatt a szülő/törvényes képviselő (1a. számú melléklet), 14-18 év közötti pályázó esetén a pályázó és a szülő/törvényes képviselő együttes (1b. számú melléklet), míg 18. év feletti pályázó esetében az általa megfelelően kitöltött nyilatkozatot (1c. számú melléklet), amelyben hozzájárul a pályázat kapcsán személyes adatai kezeléséhez, valamint az eredeti mű kiállításához, zsűrizéséhez, a kiállításról, illetőleg a pályázatról történő híradásokban történő megjelentetéséhez, ide értve a kiállításról, és pályázatról készült sajtóanyagokban történő megjelenést is, továbbá a pályaművet a pályázatban meghatározott időszakban az MTVA részére biztosítja.
• A felhasználáshoz és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltésének hiányában, illetőleg annak nem megfelelő kitöltése esetén az adott pályamű nem kerül értékelésre és a pályázatban nem vesz részt.

5. A pályamű benyújtása
A pályázó a pályaművet
• a törvényes képviselőnek (14-18 év között a pályázónak és szülőnek/törvényes képviselőnek, 18. év felett a pályázónak) a hozzájáruló nyilatkozatát,
• zárt borítékban – a pályázat címének („Toldi rajzpályázat”) borítékon való feltüntetésével – nyújtja be az MTVA részére postai úton (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.), valamint
• digitális formában elektronikus úton a toldi@mtva.hu e-mail címre küldi el
• 2021. október 21. – november 4. között

6. A pályázat benyújtásának határideje
• 2021. november 4.
• A 2021. november 4. napján ajánlott küldeményként postára adott pályázati anyag – amennyiben egyéb feltételeknek is megfelel – elbírálásra kerül, függetlenül a beérkezés időpontjától.

7. A pályaművek értékelése
A pályaműveket négy fős szakmai zsűri értékeli.

8. Pályázat eredményének kihirdetése
A nyerteseket az MTVA 2021. november 19. napjáig e-mailben értesíti.

9. A pályázat díjazása
A I. és II. kategórián belül témánként a zsűri által kiemelt 3 legjobb alkotás készítője Toldi ajándékcsomagot nyer, valamint a díjátadó alkalmával látogatást tehet a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban.
A pályázatok elbírálása során MTVA különdíj, valamint Kecskemétfilm különdíj kerül odaítélésre.
A díjak átadására a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban kerül sor, amelynek időpontjáról a szervező meghívóban tájékoztatja a díjazottakat.

10. A pályaművek bemutatása
A mediaklikk.hu/toldi oldalon digitális kiállítás formájában.

11. A Szervező jogai:

A Pályázók a pályamű benyújtásával egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező a benyújtott pályamű vonatkozásában fennálló összes szerzői vagyoni jogot a beküldéstől számított 5 évre kizárólagosan megszerezze (egyúttal felhasználásukat a jogszabályok által megengedett lehető legteljesebb mértékben engedélyezik). A felhasználási engedély/vagyoni jogi átruházás nem érinti a Pályázók (szerzők) által jogkezelésben érvényesíthető díjigények körét (így az üreshordozó, kábel és reprográfiai jogdíjak önálló érvényesíthetőségét).

Ennek keretében a Pályázók kifejezetten engedélyezik, hogy a Szervező a benyújtott pályaművet a mediaklikk.hu/toldi oldalon bemutassa. A Pályázók a részvétellel továbbá feltétlen hozzájárulásukat adják, hogy a benyújtott pályaművekről, illetőleg azok felhasználásával kép/hang/film felvételek (pl. a pályaművekről külön videófilm) készülhessenek, illetőleg ezen felvételek tárolásához, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy általi felhasználásához (ide értve különösen minden reklám-és promóciós célú felhasználást).bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A benyújtott pályaművekről, illetve azok felhasználásával készített származékos alkotások a Szervező tulajdonát képezik, a rajtuk fennálló összes szerzői jogot a Szervező gyakorolja.

A Szervező számára adott felhasználási engedély kiterjed a benyújtott pályaművek átdolgozására is. A Szervező megszerzi a benyújtott pályaművek vonatkozásában különösen a nyilvános előadásra és a kiállításra kiterjedő jogokat.

Az MTVA fenntartja a jogot, hogy szerzői jogi jogsértések esetén önállóan eljárjon (ide értve a peres és nemperes eljárásokat is).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a részvételből kizárja azt a pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a pályázóval szemben, aki visszaél más pályázó adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a pályaműveket értékelő szakmai zsűri úgy ítéli meg, hogy egyes kategóriákon belül minőségi vagy mennyiségi oknál fogva nem jelölhető ki díjazásra megfelelő számú pályamű, vagy akár egyetlen pályamű sem, úgy a Szervező fenntartja annak jogát, hogy az adott kategórián belül ne kerüljön sor három alkotás díjazásra (ide értve azt az esetet is, hogy az adott kategórián belül ne kerüljön sor egyetlen pályamű díjazására sem). A Pályázók tudomásul veszik, hogy a Szervezőnek nem kötelessége a pályázat összes kategóriáját díjazni, így ezzel kapcsolatosan bármilyen igény érvényesítése kizárt.

A Szervező a COVID-19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés (ún. vis maior) következtében, amely a díjak átvételére, felhasználására hatással lehet. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget a vis maior következtében a pályázat bármely szakaszában bekövetkezett lehetetlenülésért.

A Szervező kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget, amely a rajzpályázat lebonyolítása (ide értve a kapcsolódó kiállítás, stúdióbejárás stb.) során felmerül. A Pályázók e körben az általuk okozott károkért maguk felelnek.

A Pályázók a pályázatra történő jelentkezéssel, azaz a pályamű toldi@mtva.hu e-mail címre, valamint az MTVA postacímére történő elküldésével elismerik, hogy jelen Pályázati Felhívást megismerték és azt feltétel nélkül elfogadják. A Pályázók tudomásul veszik, hogy a pályamunkák beadása egyszersmind a fenti szerzői jogi felhasználásokhoz szerződéses engedélyezésnek minősül. Ezen felhasználásokért külön térítésre a Pályázók nem tarthatnak igényt, a pályázaton való részvétel ellenértéke kizárólag a 9. pontban nyereményként kiírt díjazás. Amennyiben a Pályázók a Pályázatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadják el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emelnek, a Pályázaton nem jogosultak részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhívás szerint történik. Amennyiben a Felhívás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázók a részvétellel tudomásul veszik, hogy a díjak átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Pályázók egyben feltétlen hozzájárulásukat is adják ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A díjazottaknak a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a fenti jogok gyakorlása nem jelent egyszersmind kötelezettségvállalást a Szervező részéről azok kiaknázására. A Szervező fenntartja a jogot a fent írottak megváltoztatására. Amennyiben a jelen pontban fenntartott jogok bármelyikével a Szervező nem él, a Pályázók tudomásul veszik, hogy annak vonatkozásában nem állhat fenn további igényük.

12. Adatkezelés

12.1 Adatkezelő:

A Pályázat során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.

12.2 Az adatkezelés célja:

Szervező a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) által a Pályázatban történő részvételkor, valamint a nyertes Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
 a Pályázat eredményes lebonyolítása,
 a Pályázók azonosítása,
 a nyertes Pályázókkal (és/vagy szülőkkel/törvényes képviselőkkel) történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

12.3 A kezelt adatok köre:

Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) alábbi személyes adatait:

a) a Pályázatban történő részvételhez a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) neve, telefonszáma, e-mail címe;

b) a nyertes Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám).

12.4 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a részvétellel elismerik, hogy az adatszolgáltatásuk megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározáson alapul, amellyel kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy Szervező az 12.3. pont szerinti személyes adataikat a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Pályázati Felhívás, különösen annak jelen 12. pontja szolgálja. A Pályázatra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a Szervezőhöz fordulhatnak az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) bocsátanak Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulásukat megadták. A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába a Pályázat eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

Szervező kifejezetten felhívja a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Pályázatban a továbbiakban nem vesznek részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülnek, a hozzájárulásuk visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményeket részükre átadni.

12.5 Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

12.6 A Pályázók jogai:

a) A Pályázók jogosultak arra, hogy a „Toldi” 13 részes animációs filmsorozat jellegzetes alakjait, jeleneteit a pályázati mű elkészítéséhez felhasználhassák. Jelen felhasználásra adott engedély szűken értelmezendő, kizárólag a pályázati kiírásban szereplő tematikákhoz igazodóan, a pályázati mű elkészítéséhez szükséges módon és mértékben történő felhasználásra terjedhet ki. Minden ezt meghaladó felhasználás külön engedélyezés tárgya.

b) A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) jogosultak arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjanak arra nézve, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjanak a Szervező által kezelt adataikról, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

c) A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) kérhetik, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) kérhetik személyes adataik kiegészítését.

d) A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) kérhetik személyes adataik törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
 a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 közérdekből végzett feladat ellátásához;
 a népegészségügyet érintő közérdekből;
 közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

e) A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosultak megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

f) A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) jogosultak arra, hogy kérésükre a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

 a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) vitatják a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 az adatkezelés jogellenes, de a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) ellenzik az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) igénylik azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) tiltakoznak adataik közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) továbbá jogosultak arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) jogaik gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázókat (és/vagy szülőket/törvényes képviselőket).

12.7 A jogérvényesítés lehetőségei:

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmüket az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelenthetik be.

Jogaik megsértése esetén a Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelyük, ennek hiányában pedig tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulhatnak.

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Pályázók (és/vagy szülők/törvényes képviselők) továbbá panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhetnek arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

13. Egyéb rendelkezések

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A pályázati felhívás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi (a pályázati felhívás közzétételével megegyező módon). A Pályázatra jelentkező Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A pályázati kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé kiválasztásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2021. október 21.

Kapcsolódó tartalmak