Pályázati felhívás: „Mondj verset a nagyival!”

Versmondó pályázat unokák és nagyszülők részére a „Toldi” animáció premierje alkalmából a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kezdeményezésében.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (rövidített neve: MTVA; székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező) versmondó pályázatot hirdet „Mondj verset a nagyival!” címmel.

Az Arany János-emlékévben elnyert pályázat eredményeképpen a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban megszületett „Toldi” bemutatásával évtizedek után ismét nagyszabású animációs filmmel büszkélkedhet a hazai rajzfilmgyártás. A Jankovics Marcell nevéhez köthető sorozat különlegessége, hogy egyedi, kézzel rajzolt technikával készült, ami ma is értékálló minőséget képvisel.

1. A pályázat célja:
• Arany János „Toldi” című költeményének közös szavalásával a generációk összekötése,
• családi kapcsolatok erősítése, közös időtöltésre ösztönzés,
• értékteremtés,
• kultúraápolás

2. A pályázat területi és személyi hatálya:
Az MTVA a „Toldi” animáció 2021. szeptember 19-i Duna Televíziós premierje alkalmából kiírt pályázatára unokák és nagyszülők (a továbbiakban: Pályázók) közös alkotását várja a Szervező Magyarországról és a határon túlról. A Pályázaton a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A pályamű elkészítésének formai követelményei:
A pályázati kiírásnak megfelelő tematikájú pályaművel (videóval) lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának feltétele Arany János „Toldi” című költeményéből minimum egy versszak közös szavalása, ennek videóformátumban rögzítése.

4. A pályaművek benyújtása és határideje:
Az audiovizuális pályaműveket videó formátumban (.mp4, .mpeg., avi, .mki., .wmv) elektronikus úton küldhetik be a toldi@mtva.hu e-mail címre 2021. szeptember 1-26. között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 26., vasárnap.

5. A pályaművek értékelése:
A beérkezett pályaműveket televíziós szakemberekből álló zsűri értékeli.

6. A pályázat díjazása:
A szeptember 26. napjáig beérkezett pályaművek közül a 6 legjobbnak ítélt alkotást tárgynyereményekkel, Kecskeméti Rajzfilmstúdió-bejárással, valamint képernyős megjelenéssel jutalmazza a zsűri.

A Duna Televízió az Almárium című műsorába interjút készít a díjazottakkal, amely részeként elhangzik a pályamű egy részlete a „Toldi” sorozat vetítése során.

A 6 legjobbnak ítélt alkotás közül az abszolút győztes fődíja: „Élménycsomag a Toldi Panzióban” Panyik Imre felajánlásából, ahol a pályázó nagyszülő és unoka mellett a szülők is eltölthetnek két éjszakát, teljes ellátással. A csomag tartalma: 2 szoba, 2 éjszakára, teljes ellátással a Toldi Panzióban Taksonyfalván (Szlovákia), időbeli korlátozás nélküli felhasználással.

7. Pályázat eredményének kihirdetése:
A nyerteseket az MTVA válasz e-mailben értesíti.

A pályázattal kapcsolatban a toldi@mtva.hu e-mail-címen kérhető további információ.

8. A Szervező jogai:
A Pályázók a részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy -amennyiben a 6. pontban meghatározottak szerint pályaművük a 6 legjobb közé kerül- a médiaszolgáltató a Duna Televízió Almárium című műsorába interjút készítsen, amelynek részeként elhangzik a pályamű egy részlete. Pályázók továbbá feltétlen hozzájárulásukat adják a felvételek tárolásához, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy általi felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a részvételből kizárja azt a pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a pályázóval szemben, aki visszaél más pályázó adataival, különösen személyes adataival.

A Szervező a COVID-19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés következtében, amely a díjak átvételére, felhasználására hatással lehet.

A Pályázók a pályázatra történő jelentkezéssel, azaz a pályamű (videó) toldi@mtva.hu e-mail címre történő elküldésével elismerik, hogy jelen Pályázati Felhívást megismerték és azt feltétel nélkül elfogadják. Amennyiben a Pályázók a Pályázatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadják el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emelnek, a Pályázaton nem jogosultak részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhívás szerint történik. Amennyiben a Felhívás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázók a részvétellel tudomásul veszik, hogy a díjak átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Pályázók egyben feltétlen hozzájárulásukat is adják ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A díjazottaknak a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

9. Adatkezelés
9.1 Adatkezelő:
A Pályázat során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.
A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező – a nyeremények átadása érdekében – a nyereményeket felajánló részére személyes adatait átadja, és a nyereményeket felajánló azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje.

9.2 Az adatkezelés célja:
Szervező a Pályázók által a Pályázatban történő részvételkor, valamint a nyertes Pályázók által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
 a Pályázat eredményes lebonyolítása,
 a Pályázók azonosítása,
 a nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

9.3 A kezelt adatok köre:
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Pályázó alábbi személyes adatait:
a) a Pályázatban történő részvételhez a Pályázók neve, telefonszáma, e-mail címe;
b) a nyertes Pályázók által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám).

9.4 Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Pályázók által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Pályázók a részvétellel elismerik, hogy az adatszolgáltatásuk megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározáson alapul, amellyel kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy Szervező az 9.3. pont szerinti személyes adataikat a fenti célok érdekében kezelje.
A megfelelő tájékoztatást jelen Pályázati Felhívás, különösen annak jelen 9. pontja szolgálja. A Pályázatra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Pályázók a Szervezőhöz fordulhatnak az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Pályázatban a továbbiakban nem vesznek részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülnek, a hozzájárulásuk visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményeket részükre átadni.

9.5 Az adatkezelés módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Pályázók személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Pályázók személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Pályázók személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Pályázók bocsátanak Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulásukat megadták. A Pályázók a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába a Pályázat eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

9.6 A Pályázók jogai:
a) A Pályázók jogosultak arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjanak arra nézve, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjanak a Szervező által kezelt adataikról, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Pályázók kérhetik, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Pályázók kérhetik személyes adataik kiegészítését.
c) A Pályázók kérhetik személyes adataik törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
– a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
– közérdekből végzett feladat ellátásához;
– a népegészségügyet érintő közérdekből;
– közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A Pályázók a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosultak megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Pályázók jogosultak arra, hogy kérésükre a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
– a Pályázók vitatják a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
– az adatkezelés jogellenes, de a Pályázók ellenzik az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
– a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázók igénylik azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– a Pályázók tiltakoznak adataik közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.
A Pályázók továbbá jogosultak arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
A Pályázók jogaik gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Pályázók kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázókat.

9.7 A jogérvényesítés lehetőségei:
A Pályázók az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmüket az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelenthetik be.
Jogaik megsértése esetén a Pályázók a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelyük, ennek hiányában pedig tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulhatnak.
A Pályázók a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
A Pályázók továbbá panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhetnek arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

10. Egyéb rendelkezések
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A pályázati felhívás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi (a pályázati felhívás közzétételével megegyező módon). A Pályázatra jelentkező Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A pályázati kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé kiválasztásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.
Budapest, 2021. augusztus 5.