×
Nyár 21

Nyár 21 nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A „NYÁR 21” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője Duna Médiaszol-gáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.) megbízásából a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; Papp Dániel vezérigazgató, a továbbiakban: Szervező).

2. A Játék lebonyolítója
A TV COM Telekommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8300 Tapolca, Bartók Béla utca 12..; cégjegyzékszáma: 19-09-508432; képviseli: Hegedűs Zsófia, ügyvezető; a továbbiakban: Lebonyolító).

3. A Játék nyereményeinek kiosztásában közreműködők
3.1. Media Services Company Magyarország Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. ép. II. emelet; képviseli: Guttengéber Csaba ügyvezető; a továbbiakban: Közreműködő).
3.2. A nyereményeket felajánlók (alkalmanként változó – a továbbiakban: Felajánló).

4. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, azaz a válasz és személyes adatai 6. pontban rögzítettek szerinti megküldésével (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A Játék időtartama, gyakorisága
A Játék 2021. június 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.

6. A Játék menete
A Játék során a Duna Televízió „Nyár 21” műsorának napi élő adásaiban, valamint a műsor Facebook oldalán (https://www.facebook.com/nyar21) minden hétköznap. Lebonyolító egy kérdést tesz fel, amelynek helyes megválaszolói között az adott napon a Játékra történő felhívásban megadott napi nyeremény kerül kisorsolásra.
A Játékosnak az élő adásban és a Facebook oldalon feltett kérdésre a helyes válasz betűjelét kommentben kell beírnia.
Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Facebook oldalon feltett kérdésre, csak helyes válasz betűjelét kell beírni, a komment egyéb személyes adatot a komment nem tartalmazhat.
A helyes válaszok minden nap 11.35 óráig küldhetőek meg, a napi nyeremények kisorsolására hétfőtől péntekig minden nap az adás ideje alatt 11.45-kor kerül sor.
A Játékban továbbá minden héten egy heti nyeremény kerül kisorsolásra azok között, akik péntek 11.35 óráig az adott hét bármely napján feltett kérdésre a fent megadott módon a helyes választ megadták.
A Játékos a részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként ő kerül kiválasztásra, nyertesként a nevét és a Facebook profilján feltüntetett lakóhelyének nevét a Szervező a Balatoni nyár című műsor élő adásaiban, és ismétlő adásaiban, továbbá a műsor Facebook oldalán a nyilvánossághoz közvetítse.

7. A nyeremény és a nyeremény átadása
A nyertes(ek) nyereménye a napi, valamint a heti Játék felhívásban megadott nyeremény. A nyertesként kiválasztott Játékossal a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot a Facebookon, és a nyeremények átadásához szükséges személyes adatokat (nevét, postacímét és telefonszámát) a nyertes Játékostól közvetlenül kéri be Facebook privát üzenetben a 9. pontnak megfelelően.
A kapott személyes adatokat Lebonyolító a nyeremények átadása érdekében átadja Közreműködőnek. A játék Közreműködője a kapott személyes adatokat továbbítja az adott nyeremény Felajánlójának. A nyertest Felajánló keresi meg és egyezteti vele a nyeremény átadásának módját. Amennyiben a nyertes az előre egyeztetett módon és időpontban nyereményét nem veszi át, úgy Szervező jogosult a nyereményt a következő napi nyereményjátékra átcsoportosítani.

8. A Szervező jogai
Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.
Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
A Szervező a COVID-19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés következtében, amely a Játékra, valamint a Játékban megnyerhető nyeremény(ek)rehatással lehet.
A Játékos a részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

9. Adatkezelés
A Lebonyolító adatkezelési tájékoztató itt tölthető le >>>

Adatkezelő:
A Játék során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.
Adatfeldolgozók:
A Szervező a Játék eredményes lebonyolításával Lebonyolítót bízza meg, a nyeremények átadásával pedig Közreműködőt, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolítót és Közreműködőt a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.
A Szervező engedélyezi Közreműködőnek, hogy a felajánlott nyereményeknek a nyertesekhez való eljuttatása érdekében a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat Felajánlónak továbbítsa.
Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.
A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy a Szervező a Lebonyolító, a Közreműködő és a Felajánló részére személyes adatait átadja, akik azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezeljék, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Játék eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a Lebonyolító a Szervező hozzájárulásával közvetlenül a Játékostól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adato(ka)t.

Az adatkezelés célja:
Szervező mint adatkezelő és a Lebonyolító, Közreműködő és Felajánló mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
– a Játék eredményes lebonyolítása,
– a Játékos azonosítása,– a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezelik.

A kezelt adatok köre:
Szervező és Lebonyolító a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:
a) a Játékban történő Részvételhez a Játékos neve, Facebook elérhetősége;
b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (nevét, postacímét és telefonszámát).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező az 9. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel, Lebonyolítóval, Közreműködővel és Felajánlóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.
A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 9. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek, Közreműködőnek és Felajánlónak nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai meg-adásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:
a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
– a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
– közérdekből végzett feladat ellátásához;
– a népegészségügyet érintő közérdekből;
– közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;– az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;– a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy– a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jog-orvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

10. Egyéb rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A játékkiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.
Budapest, 2021. június 15.

További olvasnivalók