Magyarország, szeretlek!

„MAGYARORSZÁG, SZERETLEK! NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

„MAGYARORSZÁG, SZERETLEK! NYEREMÉNYJÁTÉK

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.        A nyereményjáték szervezője

A „MAGYARORSZÁG, SZERETLEK! nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező).

2.        A Játék lebonyolítója

A Media Services Company Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. ép. 1. em.…, cégjegyzékszáma:01-09-876205 …, képviseli: Guttengéber Csaba a továbbiakban: Lebonyolító).

3.        A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel, azaz a válasz és személyes adatai 5. pontban rögzítettek szerinti megküldésével (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.        A Játék időtartama, gyakorisága

A Játék 2019.szeptember 01. napjától 2019. december 31. napjáig tart minden vasárnap este.

5.        A Játék menete

A Játék során Szervező a Duna Televízió Magyarország, szeretlek! műsorának rögzített vasárnapi adásaiban egy kérdést tesz fel minden adásban 3 (három) alkalommal. Az adott napon feltett kérdésre helyes választ beküldők között egy nyeremény kerül kisorsolásra. Az adott nyeremény bemutatására az adásban a kérdés feltevését követően kerül sor. A Játékos a feltett kérdésre a helyes választ, valamint nevét, telefonszámát és postacímét köteles elküldeni e-mailben a magyarorszagszeretlek@mtva.hu e-mail címre.

A helyes válasz és személyes adatok minden vasárnap 23 óra 59 percig küldhetők meg. A válasz beküldésének időpontja minden esetben a Szervező megadott e-mail elérhetősége, e-mail fiókja által meghatározott azon időpont, amikor a válasz a megadott e-mail címre „beérkezett”.

A heti nyeremény kisorsolásában az a személy vehet részt, aki a helyes válaszon túl mind nevét, mind telefonszámát és postacímét megküldte a jelen pontban megadott módon.

Szervező a nyeremény vonatkozásában 2 (kettő) pótnyertest sorsol ki, arra az esetre, ha a nyertes az általa megadott elérhetőségeken többszöri próbálkozás ellenére sem elérhető, vagy az általa megadott elérhetőség téves, vagy a nyertes a nyereményét nem veszi át. Amennyiben a Szervező egymást követő három alkalommal megkísérelte értesíteni a nyertest sikertelenül, és az utolsó próbálkozástól számított 24 (huszonnégy) órán belül sem jelentkezik a nyertes Játékos, úgy a nyereményt Szervező a soron következő pótnyertesnek adja át. A Játékos a részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként ő kerül kiválasztásra, nyertesként a nevét a Szervező a Magyarország, szeretlek! műsor következő vasárnapi rögzített adásában, és a lehetséges ismétlő adásaiban a nyilvánossághoz közvetítse.

6.      A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertes(ek) nyereménye az adott heti Játék felhívásokat követően az adásban bemutatott nézői nyeremény. Például: „A nyeremény egy pihentető éjszaka, félpanziós ellátással a 4*-os hévízi Hotel Európa Fit superior családi szobájában 2 felnőtt és 2 gyermek részére.”

A Szervező telefonon minden esetben értesíti a nyertest nyereményéről, és amennyiben ő adja át a nyereményt, úgy egyezteti nyertessel a nyeremény átadásának módját és időpontját.

Amennyiben a nyereményt a Felajánló adja át a nyertesnek, úgy Szervező a nyertes elérhetőségi adatait a Felajánlónak, a nyeremény átadásának megszervezése céljából továbbítja.

Ebben az esetben a nyertesként kiválasztott Játékossal a Felajánló veszi fel a kapcsolatot, és a nyeremények átadásához még szükséges személyes adatokat a nyertes Játékostól közvetlenül kéri be a 8. pontnak megfelelően. A nyerteseket a Felajánló az általa javasolt formában értesíti az átvételi lehetőségről. Amennyiben a nyertes az előre egyeztetett időpontban és helyen a nyereményét nem veszi át, vagy postázás esetén címét nem adja meg, úgy Szervező jogosult a nyereményt a soron következő pótnyertesnek átadni.

A nyereményt a Szervező, vagy Szervező közreműködésével a Felajánló postán küldi meg vagy a helyszínen adja át a nyertesnek az általa a kapcsolatfelvételkor megadott címre, illetve a nyeremény beváltásának helyszínén.

A nyertesként kiválasztott Játékossal a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot, és a nyeremények átadásához szükséges személyes adatokat a nyertes Játékostól közvetlenül kéri be a 8. pontnak megfelelően.

7.  A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.  A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

8.   Adatkezelés

Adatkezelő:

A Játék során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Adatfeldolgozó:

A Szervező a játék eredményes lebonyolítása érdekében Lebonyolítót bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolító a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Lebonyolító részére személyes adatait átadja, és Lebonyolító azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Játék eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a Lebonyolító a Szervező hozzájárulásával közvetlenül a Játékostól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adato(ka)t.

Az adatkezelés célja:

Szervező mint adatkezelő és a Lebonyolító mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

–     a Játék eredményes lebonyolítása,
–     a Játékos azonosítása,
–     a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezelik.

A kezelt adatok köre:

Szervező és Felajánló a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:

a)    a Játékban történő részvételhez a Játékos nevét, telefonszámát, e-mail címét, postacímét;

b)   a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, postai cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező az 7.4. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Lebonyolítóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 7. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjukban a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

a)        A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b)        A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

c)        A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

          a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

          közérdekből végzett feladat ellátásához;

          a népegészségügyet érintő közérdekből;

          közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d)       A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

e)        A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

          a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

          az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

          a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

          a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az adatvedelem@mtva.hue-mail címen jelentheti be/kérheti.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

Tel.:                 +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:           http://naih.hu

9.   Egyéb rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2019. augusztus 31.

További olvasnivalók