Jónak lenni jó!

Jónak lenni jó! - Aukciós Szabályzat

 

Az Aukció szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy az MTVA (a továbbiakban: Szervező/MTVA) által a 2023. évben 12. alkalommal megrendezett a karitatív célú, „Jónak lenni jó!” elnevezésű kampány (a továbbiakban: Kampány) keretében gyűjtött támogatásokkal valamint, felajánlásokkal a Semmelweis Egyetem Alapítvány  (a továbbiakban: Alapítvány) céljainak megvalósításához hozzásegítse, e körben  járuljon hozzá az Alapítvány munkájához annak közhasznú, közfeladatokat ellátó tevékenységeiben az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, valamint ismeretterjesztés területén, valamint az abban vállalt célok és feladatok teljesülésében, jelen szabályzat szerinti jótékonysági Aukció (továbbiakban Aukció) lebonyolításával.

1. Részvételi feltételek

 1. Az Aukción részt vehet mindenki, aki megfelel az alábbi, együttes feltételeknek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek): a) a meghatározott időszak alatt (2.1. pont) érvényes licitajánlatot tesz, b) elfogadja a jelen szabályzatot, c) a licitkor megadja a Licitben való részvételhez szükséges adatait (továbbiakban: Licitáló).
 2.  A Licitáló az Aukción való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a szabályzatot és a Szervező adatkezelési szabályzatát, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Licitáló a szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Aukción nem jogosult részt venni.
 3. Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá mindenkire, aki a Licittel kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. A Licitáló tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
 4. Az Aukción történő részvételhez szükséges természetes személyek esetén a teljes név, e-mail cím és a telefonszám megadása, jogi személyek esetén a cég neve, a licitben résztvevő képviselő neve, email-címe és telefonszáma.
 5. A regisztráció a 2.1. pontban megjelölt időpont végéig tart.
 6. Az Árverésen részt vevő természetes személy, illetve jogi személy esetén annak törvényes képviselője kijelenti, hogy az általa megtett tét ellenértéke rendelkezésre áll és azt 3 (három) munkanapon belül a 3.2. pontban megadott bankszámlaszámára átutalja.
 7. Az aukciós tételek (továbbiakban: Tétel) végső eladási ára az aukción tett legmagasabb ajánlat összegével azonos, kivéve a fix áron aukcióra bocsátott tételek esetén. Amennyiben valamelyik tételre nem érkezik érvényes ajánlat, vagy az ajánlattevő a vételárat utóbb bármely okból nem egyenlíti ki, akkor a Tételt Szervező köteles visszaadni a Felajánlónak.

2. Az Aukció menete:

 1. Az Aukció időpontja: 2023. december 17. napja. Időtartama 8.30-21óráig.
 2. A kikiáltási ár az árverési tétel legalacsonyabb eladási ára. A nyertes Licitáló az, aki a licitáláson a legnagyobb összeget ajánlja az adott Tételért. A Licitálók minden egyes licittel tovább növelik az esélyeiket.
 3. Ha egy Tételre több vételi ajánlat is érkezik, akkor mindig a Licitálók által megadott nagyobb összegnek megfelelően emelkedik az ár mindaddig, amíg a licit véget nem ér. A Tételek végső vételára megegyezik a Tétel leütési árával, és a végső összeg a licit végén egyértelműen feltüntetésre kerül. A nyertes neve az Aukció végén nem kerül feltüntetésre.
 4. Az Aukción kizárólag magyar forintban lehet licitálni. Az első ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az alábbiak szerint növelt összegű ajánlatot jelenti.
 5. A leütött aukciós Tétel leütési árát a nyertes Licitáló (továbbiakban: Vevő) köteles átutalni a Szervező részére a 3.2. pontban megjelölt bankszámlaszámra. Jogi személy képviselőjeként regisztrált személy teljes felelősséggel tartozik az árverésen általa tett licitekért abban az esetben, ha az árverést követően neki vagy a nyertes licitáló jogi személynek felróható okból nem jön létre az adásvétel. A Tételt a Szervező nem köteles visszavenni és újból árverésre bocsátani.

3. A Tételek kifizetése és átvétele

 1. A Vevő köteles 3 (három) munkanapon belül a 3.2. pontban megjelölt bankszámlaszámára átutalni a leütési árat, a közleményben, feltüntetve nevét és a Tétel nevét. A vásárolt Tételről a Szervező az átadás után számlát nem állít ki.
 2. Bankszámlaszám:  HU21117080012036106000000000. A Vevők az Aukciót követő 2. napon, e-mail formájában értesítést kapnak, amely tartalmaz minden információt a kifizetéssel és a Tétel átvételével kapcsolatban.
 3. Vevő a Tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, vagyis ha az a 2.1. pontban jelölt bankszámlaszámra beérkezett és annak jóváírása megtörtént.
 4. A Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül köteles a Tételt saját költségére és felelősségére történő elszállításáról gondoskodni.
 5. Vevő részéről a 3.4. pontban foglaltak elmulasztása esetén a Szervező nem felel a Tétel sérüléséért, vagy elvesztéséért. A Tételek házhozszállítását, postázását a Szervező nem tudja vállalni.
 6. A Tételeket a Szervező 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti székhelyén vehetőek át, a telefonon vagy a levélben történt előzetes egyeztetés alapján. Az ezektől eltérő egyedi eseteket az Aukció során a Szervező előre jelzi.
 7. Szervező, annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben kizárják felelősségüket a Tételek bármilyen hibájáért, sérüléséért, eltűnéséért, minőségéért.

4. Tiltott magatartás

 1. Tilos minden olyan magatartás, amely a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására (pl.: összebeszélés), vagy a jelen Aukciós szabályzat kijátszására vagy az árverés rendjének megzavarására irányul. A Szervező a tiltott magatartást tanúsító résztvevőket az Aukcióból kizárja.
 2. A Tételek végső vételára a Tétel leütési árával egy időben alakul ki, a végső összeg a licit végén a 2.2. pontban rögzítettek szerint egyértelműen feltüntetésre kerül.

5. A licitben történő részvételt kizáró okok

 1. A Licitben nem vehet(nek) részt a Szervező és az Alapítvány vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Licit érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Aukció bármely szakaszában kizárja abból azt a Licitálót, vagy a Tétel átadását megtagadja annak a Licitálónak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Licitálóval szemben, aki a 4. pontban foglalt magatartás(ok)at tanúsítja.

6. Adatkezelés

 1. Az Aukcióra is vonatkozó adatkezelési tájékoztató a Szervező honlapján található: (https://mtva.hu/adatvedelmi-szabalyzat.pdf)
 2. Az Aukció során a Licitálók ezt magukra nézve kötelezően elfogadják.
 3. A Licitálók nevét a Szervező csak írásbeli / e-mailes engedéllyel tehetik közzé, a Tételek átvételéről engedély esetén fotót tehetnek közzé.
 4. Az adatok az adattulajdonos (Licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
 5. Licitáló tudomásul veszi, hogy az Aukció időtartama alatt az adatainak törlése, megváltoztatása vagy meg nem adása a Licitálásból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Licitáló részvételét.
 6. A jelen Aukciós feltételekben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
 7. Az Aukción bármilyen minőségben résztvevő személyek a részvétellel a jelen Aukciós feltételek rendelkezéseit magukra nézve automatikusan kötelezően elfogadják.

A jelen szabályzatban foglalt feltételek visszavonásig érvényesek. A Szervező fenntartja a feltételek megváltoztatásának jogát, amelyet az interneten publikál, aminek követése mindenkor a résztvevő felelőssége.

További olvasnivalók