Család-barát

Szabad-e locsolni? – Húsvét a Kárpát-medencében

Legszebb díszített húsvéti tojás pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  1. A pályázat szervezője

A „Szabad-e locsolni? – Húsvét a Kárpát-medencében – Legszebb díszített húsvéti tojás pályázat” (továbbiakban: Pályázati felhívás) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

  1. A pályázat lebonyolítója

A pályázat lebonyolítója a Szervező.

  1. A pályázatban résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Pályázó) és megfelel a jelen Hivatalos Pályázati felhívásban (a továbbiakban: Pályázat) foglalt feltételeknek. A felhívásban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Pályázó a felhívásra történő jelentkezéssel, azaz a husvet@mtva.hu címre írt levelével (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Pályázati felhívást, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó a Pályázati felhívást vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül. A Pályázati felhívás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati felhívás szerint történik. Amennyiben a Pályázati felhívás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A jelentkezés időtartama

A jelentkezés 2024. március 26. 16.00 – tól március 31. 23.59-ig tart

  1. A jelentkezés menete

5.1. A jelentkezés módja

5.1.1. A Pályázati felhívás a Család-barát médiaklikk oldalán (https://mediaklikk.hu/csaladbarat) érhető el, az alábbiakban olvasható a Pályázati felhívás leírása.

5.1.2. A Pályázati felhívásra a Szervező 2024. március 26-án 16 órától várja a Pályázó által díszített húsvéti tojásról készített fényképet a husvet@mtva.hu cím-re március 31. 23.59-ig.

5.1.3. A Szervező az általa kijelölt 3 fős zsűrivel a beküldött pályaművek közül kiválasztja a legjobbnak ítélt egyet.

5.1.4. A Pályázó az alábbiak szerint kerül kiválasztásra:

A Szervező a Pályázati felhívás lezárulta, vagyis április 1. 00 óra 00 perc után érkezett jelentkezéseket nem veszi figyelembe. A legjobb pályázatot beküldő Pályázó az 5.1.3 pont szerint kerül kiválasztásra. A Pályázó a részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint kiválasztásra kerül a pályaműve, azt a Szervező csatornáin bármely korlátozás nélkül nyilvánossághoz közvetítse és a Duna hivatalos Facebook oldalára is kikerüljön valamint szerzőként és nyertesként a nevét a Duna Szabad-e locsolni? – Húsvét a Kárpát-medencében című műsorában és a Duna hivatalos Facebook oldalán nyilvánossághoz közvetítse.

  1. A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertes nyereménye egy Siena édességcsomag.

A nyertes Pályázót a Szervező az e-mailben jelzett címen keresztül, elektronikusan értesíti és egyeztetést kezdeményez a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező nem kér bankkártya adatokat. A nyereményt a Szervező által felkért Partner (Media Services Company Magyarország Kft, címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a nyertes címére postán küldi meg.

A nyeremény más nyereményre/pénzre át nem váltható, és másra át nem ruházható.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel a kiválasztott Pályázóval sikertelen, vagy a nyertes Pályázó a nyeremény átadásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait nem adja át a Szervezőnek, illetőleg a személyes adatai kezeléséhez a részvétellel adott hozzájárulását visszavonja, a nyertes Pályázó helyébe az 5.1.3. pont szerint választott új Pályázó kerül és a Szervező által felkért Partner (Media Services Company Magyarország Kft, címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vele veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átadása érdekében.

  1. A Szervező jogai

Amennyiben a Pályázat során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázati felhívást szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a Pályázat esetleges hiányosságaiból, valamint a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki visszaél más Pályázó adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Pályázat során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Pályázó által beküldött fotó nem az általa készített/díszített húsvéti tojást ábrázolja, illetve a fotó jogaival nem rendelkezik a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Pályázatban való részvétel során a Pályázati felhívásban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Pályázaton való részvétel lehetőségét a Pályázati felhívás megszegése esetén bármely pálázótól megvonhatja.

A Pályázó a részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzé tehet. Pályázó egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a Pályázat lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

  1. Adatkezelés

Adatkezelő:

A Pályázat során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

A Pályázó a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Felajánló részére személyes adatait átadja, és Felajánló azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Pályázat eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a Felajánló a Szervező hozzájárulásával közvetlenül a Pályázótól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adatokat.

Az adatkezelés célja:

Szervező, mint adatkezelő és a Felajánló mint adatfeldolgozó a Pályázó által a Pályázatban történő részvételkor, valamint a nyertes Pályázók által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

a Pályázat eredményes lebonyolítása,

a Pályázó azonosítása,

a nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:

Szervező és a Felajánló a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelik a Pályázó alábbi személyes adatait:

a Pályázatban történő részvételhez a Pályázó nevét

a nyertes Pályázók esetében a kapcsolatfelvételkor megadott adatokat:

a nyeremény postai kézbesítése esetén: név, lakcím /postai cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Pályázó által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Pályázó a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a 8. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Pályázati felhívás, különösen annak jelen 8. pontja szolgálja. A Pályázati felhívásra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Pályázó a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Pályázó figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Pályázatban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek (Felajánlónak) nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

 

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Pályázó személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Pályázó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Pályázók személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Pályázó bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Pályázó a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Pályázat eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Pályázó jogai:

A Pályázó jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
A Pályázó kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Pályázó kérheti személyes adatainak kiegészítését.
A Pályázó kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

közérdekből végzett feladat ellátásához;

a népegészségügyet érintő közérdekből;

közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Pályázó a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
az adatkezelés jogellenes, de a Pályázó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Pályázó tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Pályázó továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Pályázó jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Pályázó kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Pályázó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be/kérheti.

Jogainak megsértése esetén a Pályázó a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Pályázók a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Pályázó továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/

Egyéb rendelkezések:

A Szervező nem oszt szét a Pályázati felhívásban megadott napi nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázati felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Pályázati felhívás módosításait, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a mediaklikk.hu/csaladbarat Pályázati felhívás oldalán. A Pályázatra jelentkező Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Pályázati felhívás kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a Pályázat nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2024. március 26.

További olvasnivalók