Főmenü Facebook nyereményjáték - Játékszabály

1. A nyereményjáték szervezője

A „Főmenü Facebook nyereményjáték” játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező/MTVA).

2. A nyeremény átadója

A nyeremények átadásának lebonyolítását a nyertesek részére a Szervező, vagy az adott nyereményt felajánló (továbbiakban: Felajánló) vállalja.

3. A Játékban résztvevő személye

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel, azaz a válasz-poszt elküldésével, elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A Játék menete

A Játék során a Duna Csatorna Főmenü műsorának Facebook oldalán a Szervező egy kérdést tesz fel, amelynek helyes megválaszolói között a játékra történő felhívásban megadott nyereményt sorsolja ki.

A helyes választ beküldők között nyereményt sorsolunk ki.

A nyereményt az a játékos nyerheti, aki az adott hét bármely napján helyes választ adott a feltett kérdésre.

A nyeremények sorsolása a meghirdetett időpontban zajlik. A játékos a kommentben adott válaszával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként őt sorsolják ki, a nevét a Szervező a műsor hivatalos Facebook oldalán, posztban a nyilvánossághoz közvetítse és postacímét a lapelőfizetések Felajánlójának, az éves előfizetések teljesítéshez eljuttassa. A személyes adatokat (az összes helyes megfejtő adatát) a nyeremény átadása után töröljük.

5. Facebook játék

Szervező a Duna Csatorna Főmenü műsorának Facebook oldalán 2021. augusztus 30. napjától 2021. december 23. napjáig játékot indít.

Ebben egy kérdést tesz fel, az oldal tetején rögzítve, amelynek helyes megválaszolói között a Játékra történő felhívásban megadott heti Facebook nyereményt sorsol ki.

A Játékos, a Facebook oldalon feltett kérdésre, a helyes választ, az adott héten a televíziós adás kezdetéig küldheti el, a poszt alá írt kommentben. A más módon beérkezett válaszokat nem fogadjuk el!

A nyertestől kérjük, hogy a sorsolástól számított 5 (öt) munkanapon belül elektronikus úton (Facebook privát üzenetben (Főmenü) keresse meg a szerkesztőséget. Szervező nem sorsol pótnyertest. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereménye a következő heti nyeremények sorát bővíti.

A játékos a válasz beküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként őt sorsolják ki, nyertesként a nevét a Szervező élő adásban, a műsor Facebook oldalán a nyilvánossághoz közvetítse.

6. A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertes(ek) nyereménye a Játék felhívásban megadott nyeremény.

Miután a nyerteseket a 4. pontban leírt módon kihirdetik a hét 5. napján a Facebookon a Szervező a nyereményeket, a nyertes címére postán küldi meg. Lapelőfizetés esetén a nyertes címét, az adatvédelmi elvek figyelembe vételével, a Felajánló részére továbbadja.

7. A nyeremény és a nyeremény átadása – Facebook játék

A nyertes nyereménye a Duna Csatorna Főmenü Facebook oldalán. A játék felhívásban megadott nyeremény.

Miután a nyertest az 5. pontban leírt módon kisorsolják, a Szervező a nyereményeket, a nyertes címére postán küldi meg az általa kapcsolatfelvételkor megadott címre.

8. A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

9. Adatkezelés

Adatkezelő: A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Adatfeldolgozó: A Szervező a játék eredményes lebonyolítása érdekében a Felajánlót is megbízhatja a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a Felajánló adatfeldolgozóként kezeli a Játékos nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Felajánló részére személyes adatait átadja, és Felajánló azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Játék eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a Felajánló a Szervező hozzájárulásával közvetlenül a Játékostól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adatokat.

Az adatkezelés célja:

Szervező mint adatkezelő és a Felajánló mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

a Játék eredményes lebonyolítása,

a Játékos azonosítása,

a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:

Szervező és a Felajánló a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelik a Játékos alábbi személyes adatait:

a Játékban történő részvételhez a Játékos nevét

Facebook játék esetében a Játékos Facebook azonosítóját (nevét)

a nyertes Játékos esetében a kapcsolatfelvételkor megadott adatokat:

a nyeremény postai kézbesítése esetén: név, lakcím /postai cím, telefonszám.

Amennyiben a nyereményt a Felajánló adja postára, a nyertes Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Felajánlóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a 7. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 7. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek (Felajánlónak) nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:
a. A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b. A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

c. A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
 a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 közérdekből végzett feladat ellátásához;
 a népegészségügyet érintő közérdekből;
 közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d. A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

e. A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
 a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

f. A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be/kérheti.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/

Egyéb rendelkezések:

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Kapcsolódó tartalmak