A Dal 2019

A Dal 2019 Nyilatkozat

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………. az Eurovíziós Dalfesztivál – A Dal 2019 pályázati felhívását (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) elolvastam és megértettem.

Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy amennyiben az általam nevezett dal a legjobb harminc produkció közé kerül, úgy e körben az MTVA-val a pályázat benyújtásával létrejött megállapodás alapján írásbeli szerződést kötök.

Kijelentem, hogy a pályázó versenydal, előadó és a dalszerző mindenben megfelel a pályázati feltételeknek.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy

amennyiben az írásbeli szerződés nekem felróható okból legkésőbb 2018. december 20-áig nem jön létre, illetve ha
a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megszegem, így különösen, de nem kizárólagosan nem saját művet sajátként nyújtok be (plágium)
úgy (különös figyelemmel a fentiek eredményeként felmerülő többletköltségekre, a közszolgálati média műsorszerkesztési folyamataira és az adásbiztonságra) 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű kötbért fizetek meg az MTVA részére, melynek összegét az MTVA felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalom az MTVA
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámára.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az általam nevezett dal a legjobb harminc produkció közé kerül, úgy engedélyezem a válogatón, az elődöntőn, illetőleg a döntőn készült előadás rögzítését, illetőleg bármely módon nyilvánossághoz közvetítését. Kifejezetten nyilatkozom továbbá, hogy a hangfelvétel-előállítótól, illetőleg a zenemű szerzőjétől, illetve minden olyan személytől, akinek az adott zeneműhöz fűződően olyan joga van, amely annak MTVA általi rögzítését, illetve nyilvánossághoz közvetítését akadályozza vagy gátolja, rendelkezem valamennyi szükséges engedéllyel.

Szavatolom, hogy a beküldött dal nem tartalmaz jogsértő elemet, így különösen: nem sérti harmadik személy jogait és nem ütközik jogszabályba, és alkalmas arra, hogy az MTVA azt – a legjobb harminc közé történő bekerülés esetén – a közszolgálati médiaszolgáltatásban, illetve a számára engedélyezett bármely módon jogszerűen felhasználja.

Tudomásul veszem, hogy az MTVA-t, mint felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a beküldött dal esetleges jogsértő tartalmával kapcsolatban.

Szavatolom, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért, hatóság vagy bíróság által alkalmazott jogkövetkezményért közvetlenül magam állok helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt: e közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy közvetlenül kereshet meg, ill. perelhet, valamint a harmadik személyt az MTVA – közvetlen helytállási kötelezettségemről szóló tájékoztatással – közvetlenül hozzám irányíthatja, perbe, hatósági eljárásba bevonhat.

Tudomásul veszem, hogy a Pályázati Felhívásban és a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértése, valamint jogsértés esetén Szervezők kizárhatnak a versenyből.

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatokat az MTVA adatkezelőként, továbbá az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft., mint a jelentkező rendszer üzemeltetője az MTVA érdekében és utasításai szerint adatfeldolgozóként kezeli. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Pályázati Adatlapon feltüntetett, az MTVA mint adatkezelő utasításainak megfelelően az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft. által gyűjtött adatokat „A Dal 2019” című Produkcióval összefüggésben az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft. átadja az MTVA részére, és az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft., valamint az MTVA ezen adatokat kezelje.

Fentiekre figyelemmel a Pályázati Adatlap elküldésével magam, valamint a Pályázati Adatlapon feltüntetett valamennyi magánszemély – így különösen: a nevezett dal előadó(i), zeneszerző(i), szövegíró(i) – nevében kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a https://adal.hu és a https://jelentkezes.adal.hu valamint a www.mediaklikk.hu weboldalakon olvasható Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendeletének rendelkezéseivel összhangban, a Pályázati Adatlap elküldésével

kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat az MTVA „A Dal 2019” versenyen való részvételéhez szükséges mértékben – és amennyiben ez szükséges, az Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozói útján –, legfeljebb a Verseny befejezéséig kezelje, valamint
kijelentem és szavatolom, hogy a Pályázati Adatlapon feltüntetett valamennyi magánszemély – így különösen: a nevezett dal előadó(i), zeneszerző(i), szövegíró(i) – előzetesen, kifejezetten hozzájárultak, hogy személyes adataikat nevükben az MTVA rendelkezésére bocsássam, valamint azokat az MTVA „A Dal 2019” versenyen való részvételhez szükséges mértékben – és amennyiben ez szükséges, az Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozói útján –, legfeljebb a Verseny befejezéséig kezelje.
Szavatolom, hogy a jelentkezés során, a nevezett dal előadó(i), szerző(i) nevében feltüntetett személyes adatokat jogomban áll átadni, az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a Jelentkező Adatlapon szereplő, nem saját személyemre vonatkozó személyes adatok átadásával, kezelésével kapcsolatban felmerült érintetti igények tekintetében az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft., valamint az MTVA nem felelős, a személyes adatok átadására való jogosultság hiányából eredő károkért köteles vagyok helytállni.

Szavatolom továbbá, hogy a Pályázati Adatlapon feltüntetett adatok valósak. Tudomásul veszem, hogy ezek valótlanságából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a kapcsolatfelvétel esetleges sikertelenségéből eredő következmények engem terhelnek, azokért sem az ÚJ MÉDIA és TELETEXT Kft, sem pedig az MTVA nem felel.

Kelt: ………………………………………..

_______________________

előadó / a pályamű menedzsere

A dokumentumot PDF formátumban ide kattintva töltheti le.

Kapcsolódó Cikkek