HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT - „AGYTORNA” nyereményjáték

 1. A nyereményjáték szervezője

Az „AGYTORNA” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

 1. A Játék lebonyolítója

A játék lebonyolítója a Szervező.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékosok a játékra történő jelentkezéssel, azaz üzenetrögzítős telefonon a 061759-5555 telefonszámon vagy e-mailben az (a továbbiakban: részvétel). A napi játékosok kiválasztása a jelentkezés sorrendjében előzetes megkereséssel történik.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékos a részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játékra élő stúdiófelvétel alkalmával kerül sor, így arról kép/hang/filmfelvétel készül, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül az élő nyilvánossághoz közvetítést követően is bemutathat és az Interneten is közzé teheti. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.

 1. A Játékszabály

Minden játékos öt kérdést kap. Ha az összes kérdésre helyesen válaszol, az ötödik kérdés megválaszolása után megnyeri a nyereményt. A kérdések lehetnek ugyanazon játéktípusúak, de különbözőek is (lásd 6. pont).

 1. A Játék menete

Egy játékosnak a teljes játék során 3 perc áll rendelkezésére válaszadásra. Azonnal az első feladványnál elindul egy visszaszámláló óra a képernyő sarkában. Amikor a műsorvezető felolvassa a kérdést, az óra még áll, ahogy a helyes válasz elhangzása után is megáll. Ilyenkor lehetséges egy rövid, a feladványhoz kapcsolódó beszélgetés a játékossal, az óra ezalatt sem indul el.

Összességében a játékosnak nettó 3 perce van.

 1. A Játéktípusok

Műveltségi kérdés

A műsorvezető egy egyszerű műveltségi kérdést tesz fel, amire a telefonálónak tudnia kell a helyes választ.

Bejátszás

Ebben a játékban egy jelenetet játszunk be. Ez lehet film- vagy tévéműsorrészlet. A nézőnek az ehhez kapcsolódó kérdésre kell válaszolnia.

Fotójáték

A fotójáték lényege, hogy nem mozgó, hanem állóképet mutatunk. Alapvetően ugyanaz a mechanizmusa, mint az előző játéknak. A néző egy fotót lát, ezzel kapcsolatban kap egy kérdést. Ha tudja a választ továbbmegy, ha nem, kiesik.

Betűkeveredés

Egy szót veszünk, és összekeverjük a betűit. Ezt az összekevert betűsort mutatjuk meg a nézőknek. Többféleképpen is lehet játszani a játékot: opció, hogy a teljes megfejtés összekeverése nélkül, csak egy-egy betűt adunk meg egy szóból. majd így kell kitalálni a megoldást.

Példa:

Szópiramis

A „Szópiramis” különbözik a többitől, egy progresszív játék. Folyamatosan emelkedik a nehézsége. Adunk egy kezdő betűt, amiből a versenyzőnek kell kitalálni a szót egy piramis formátumban. Minden sorban egy új szót kell megfejteni, az eddig megjelent betűkkel kiegészítve + egy új betűvel. A játékos minden sorban csak egy betűt lát, annak a valós helyén, a többi betűt neki kell hozzáadni fejben, átvariálni és az új szót kitalálni.

Tematizált napok/hetek

A műsorban nem csak a mindennapokra fókuszálunk, különös hangsúlyt fektetünk Magyarország állami ünnepeire és jelentős évfordulóira, de egy kiemelt sportesemény, a csatornán induló új műsor vagy kulturális rendezvény is lehet az alapja a kérdéseknek.

 1. A Játék időtartama

A Játékot 2023.09.04-től 2023.12.31-ig minden hétköznap 17.00-17.20 óra között a műsorstruktúra függvényében rendezi meg a Szervező.

 1. A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertesek napi nyereménye a napi adás során kerül bemutatásra.

A nyerteseknek az ajándékot postai úton küldjük az általa/általuk a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségre.

 1. A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Játékos a Játék során jogsértő vagy trágár kifejezéseket használ, a közszolgálati médiaszolgáltatás elveivel és céljaival összeférhetetlenül kommunikál, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A Szervező a COVID-19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés következtében, amely a Játékra hatással lehet.

 1. Adatkezelés

Adatkezelő:

A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Adatfeldolgozó:

A Szervező a játék eredményes lebonyolítása érdekében Lebonyolítót bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolító a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Lebonyolító részére személyes adatait átadja, és Lebonyolító azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje.

Az adatkezelés célja:

Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

– a Játék eredményes lebonyolítása,

– a Játékos azonosítása,

– a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezelik.

A kezelt adatok köre:

Szervező és Lebonyolító a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:

 1. a Játékban történő Részvételhez a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe, személyigazolvány száma;
 2. a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím).

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a jelen pontban meghatározott személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Lebonyolítóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 8. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjukban a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

– a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

– közérdekből végzett feladat ellátásához;

– a népegészségügyet érintő közérdekből;

– közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

– az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

– a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

– A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 1.

 

Olvasson tovább