×

„Főmenü játék” - Hivatalos játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
Az „Főmenü játék” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játék lebonyolítója
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, mb. vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

3. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, azaz a lefotózott étel és a hozzá írt történet közösségi média felületen (Instagram vagy Facebook) történő posztolásával (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Játékos továbbá elfogadja, hogy a játék kapcsán közzétett posztját, szellemi termékét az MTVA szabadon és korlátlanul, azaz területi és időbeli korlát nélkül felhasználhatja marketing és kommunikációs kampányai, aktivitásai során. Ennek körében az MTVA jogosult a mű (poszt) nyilvánosságra hozatalára, a nyilvánossághoz közvetítésére, előadására, illetve másodlagos felhasználására. Az MTVA hangsúlyozni kívánja, hogy ezen kitétel a fentiek értelmében nem kizárólag a Játék nyertesére, hanem a Játék valamennyi résztvevőjére vonatkozik. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A Játék leírása, menete
Nyereményjátékot indít az MTVA, amelynek keretein belül nyereményként 1 (egy) db Főmenü ajándékcsomag (1 db vágódeszka, 1 db konyharuha, 1 db vászontáska) kerül ajándékozásra, valamint 1 db Főmenü ajándékcsomag (1 db vágódeszka, 1 db konyharuha, 1 db vászontáska). Az egyik nyertest Böröcz Zsófia választja ki a pályázók közül, a számára leginkább kedvelt pályázat alapján. A másik nyertest Széll Tamás választja ki a pályázók közül, a számára leginkább kedvelt pályázat alapján.

A játék egy social aktivitás.

Készítsd el otthon a kedvenc recepted, amit a Főmenü adásaiban láttál Böröcz Zsófitól, vagy Széll Tamástól.

Fotózd le az elkészült ételt, írd meg hozzá a történeted. Hogy miért ezt a receptet választottad, kinek készítetted és hogy-hogy sikerült.
Posztold a Facebook oldaladra és használd hozzá, hogy #Főmenü

A képek és történetek közül Zsófi és Tamás kiválasztja a kedvenceit és egy-egy Főmenüs ajándékcsomaggal lepi meg a nyerteseket.

Egy Játékos csak egy alkotással (poszt) és annak egyszeri közzétételével vehet részt a Játékban.

Csak olyan Játékos indulhat a Játékban, akinek a közösségi oldala (Instagram vagy Facebook) vagy a Játékban közzétett posztja nyilvános/publikus.

A nyerteseket az MTVA Facebook oldalán kerülnek bejelentésre.

Az a 2 (kettő) darab a jelen Játékszabályzatban előírtaknak megfelelően közzétett poszt nyer a nyereményt, amelyiket Böröcz Zsófia és Széll Tamás a legjobb fotónak vagy legjobb történetnek ítél.

5. A Játék időtartama, gyakorisága
A Játék egyszeri alkalommal kerül megrendezésre. A Játék az adott játékidőben 2021.10.13. 18.00 órától 2021.10.24. 09:00 óráig tart.

6. A nyeremény és a nyeremény átadása
1 db Főmenü ajándékcsomag (1 db vágódeszka, 1 db konyharuha, 1 db vászontáska)

1 db Főmenü ajándékcsomag (1 db vágódeszka, 1 db konyharuha, 1 db vászontáska)

A nyereményeket a Lebonyolító postai/elektronikus úton kézbesíti ki a nyerteseknek az általa/általuk a kapcsolatfelvételkor megadott címre. A kapcsolatfelvétel a vers beküldés felületén történik. Élő adásban ezt a kapcsolatfelvételt megerősítjük.

A kapcsolatfelvétel sikertelen amennyiben a Lebonyolító egymást követő 2 (kettő) alkalommal megkísérelte értesíteni a nyertest telefonon sikertelenül, vagy az üzenettől számított 1 (egy) órán belül a nyertes nem jelentkezik.

7. A Szervező jogai
Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.
Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által közzétett poszt, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
A Játékos a Játékkal kapcsolatban a közösségi média felületre készített kép posztolásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

8. Adatkezelés
Adatkezelő:
A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Adatfeldolgozó:
A Szervező a Játék eredményes lebonyolítása érdekében Lebonyolítót bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolító a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.
Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.
A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Lebonyolító részére személyes adatait átadja, és Lebonyolító azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje.

Az adatkezelés célja:
Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
• a Játék eredményes lebonyolítása,
• a Játékos azonosítása,
• a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása
céljából kezelik.

A kezelt adatok köre:
Szervező és Lebonyolító a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:
a) a Játékban történő Részvételhez a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, postai címe;
b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező „A kezelt adatok köre” pontban meghatározott személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Lebonyolítóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.
A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 8. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjukban a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:
a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
• a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
• közérdekből végzett feladat ellátásához;
• a népegészségügyet érintő közérdekből;
• közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
• a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
• az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
• a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2021. 10. 08.

Videó ajánló

Olvasson tovább