Egyéb

M5 KULT’30 – A FESZTIVÁL FÉLÓRA 2019 NYEREMÉNYJÁTÉK

Hivatalos Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A „Kult’30 – a fesztivál félóra 2019 nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet bármely 16. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a 4.1. pont szerinti jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019. augusztus 23-án 21:00 órától 2019. . augusztus 23-án 21:30 óráig tart.

4. A Játék menete
4.1. A jelentkezés módja
4.1.1. A játék az M5 csatorna hivatalos Facebook (www.facebook.com/m5tvhu) oldalán érhető el, itt olvasható a Játék leírása.
4.1.2. A nyereményjátékban a Szervező pénteken az élő adásban feltesz egy kérdést, ami az M5 TV Facebook oldalán „Játék” címmel megjelölt kép alatt lehet kommentben válaszolni. A kérdés mellett két válasz lehetőséget is feltüntet (,,a” és ,,b” opciót) . A Játékos a két lehetőség közül választhat, és a szerinte helyes megfejtést a bejegyzés alatt kommentben küldheti el a Szervező számára.
4.1.3. A Szervező az élő adás napján teszi közzé az adással egy időben a kérdést és a hozzá kapcsolódó válasz lehetőségeket szerepeltető bejegyzést. A megfejtéseket az élő műsor ideje alatt 21:20-ig várja komment formájában, majd az adás végén a helyes megfejtők között véletlen számgenerátorral sorsol ki egy nyertest.
4.1.4. A Játék nyertese az alábbiak szerint kerül kiválasztásra:
A Szervező a napi játék lezárulta, vagyis 2019. 08.23. 21:20 után érkezett kommenteket nem veszi figyelembe. A nyertes kiválasztása sorsolás útján történik.

4.2. Nyeremény
4.2.1. A nyeremény egy M5 ajándékcsomag és a Savaria Történelmi Karnevál felajánlásából egy értékes, ókori, üveg műtárgy másolat.
4.2.2. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.
4.3. A Nyeremények átvétele
A nyerteseket a Szervező a kommenthez tartozó Facebook profilon keresztül, elektronikusan értesíti és egyeztetést kezdeményez a díj átvételének részleteiről.

5. A Szervező jogai
5.1. Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
a) a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. facebook profillal).
Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.
5.3. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.
5.4. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a hivatalos Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. A Szervező egyebekben fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben módosítsa a jelen szabályzatban foglaltakat.

6. Adatkezelés
6.1. A Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a Szervező által meghatározott műsorokban történő részvétel esetén kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató, vagy az általa meghatározott más médiaszolgáltató nyereményjátékkal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során bemutathat, és az Interneten közzétehet. Nyertes egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet, vagy az általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.
6.2. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul, hogy nyertessége esetén neve megjelenjen a közmédia elektronikus és broadcast felületein.

6.3. Adatkezelés célja:
Szervező a Játékos által a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatokat
– a Játék eredményes lebonyolítása,
– a Játékos azonosítása,
– a nyertes kiválasztása,
– a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása, szerződés megkötése
céljából kezeli.

6.4. A kezelt adatok köre:
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:
A Játékos nyilvános Facebook profilja és a profilhoz kapcsolt személyes adatai, valamint a nyertesként való kiválasztást követően a Játékos által megadott elérhetőségek (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím), .

6.5. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Játékos az M5 csatorna hivatalos Facebook oldalán megjelenő, az aktuális napi nyereményjáték feladványát tartalmazó bejegyzéshez a lehetséges megfejtését tartalmazó komment megtételével hozzájárul a személyes adatainak a 6.3. pontban foglalt célokból történő kezeléséhez.

A Játékos mint érintett tájékoztatására elsősorban jelen Játékszabályzat, annak is különösen jelen 6. pontja szolgál. A Játékos ennek megfelelően kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben, a 6.4. pontban foglalt célokból kezelje, továbbá harmadik személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a nyeremény felajánlójának továbbítsa.

A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

6.6. Az adatkezelés időtartama, módja és elvei:
Szervező a 6.4. pontban foglalt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek híján a célok eléréséhez szükséges ideig kezeli.

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben, a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek híján a fenti célok eléréshez szükséges ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

6.7. A Játékos jogai:
a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
– a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
– közérdekből végzett feladat ellátásához;
– a népegészségügyet érintő közérdekből;
– közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
– az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
– a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja a Játékost.

6.8. A jogérvényesítés lehetőségei:
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
7.2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
7.4. A Játék a www.facebook.com címen elérhető közösségi oldalon zajlik, Szervező azonban hangsúlyozza, hogy a Facebook jelen nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, továbbá a promóció – a Facebook által biztosított felületen történő elérhetővé tételen túl – semmilyen szinten nem kapcsolódik a Facebookhoz.
7.5. A Facebook közösségi oldal felelőssége a Játék lebonyolításával, így különösen a nyertesek kiválasztásával, a nyeremény átadásával vagy a Játékhoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban kizárt, a Szervező vagy a Játékosok a Facebook felé semmilyen vagyoni igényt nem jogosultak támasztani jelen nyereményjátékkal kapcsolatban.

Videó ajánló

Olvasson tovább