×

Egyéb

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2019 REJTVÉNY

Hivatalos Játékszabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A „Debreceni Virágkarnevál 2019 – Rejtvény” (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet bármely 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező munkavállalói és alvállalkozói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a játékra történő jelentkezéssel, azaz a válasz 4.1. pontban rögzítettek szerinti megküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019. augusztus 15. 09:00 órától 2019. augusztus 19. 17:00 óráig tart.

4. A Játék menete
4.1. A jelentkezés módja
4.1.1. A Játék az M5 csatorna hivatalos Facebook (www.facebook.com/m5tvhu) oldalán érhető el, az alábbiakban olvasható a Játék leírása.
4.1.2. A Játékban a Szervező minden nap egy-egy növényhez kapcsolódó kérdést tesz közzé az M5 csatorna hivatalos Facebook (www.facebook.com/m5tvhu) oldalán. A Játékosoknak pedig ezt a kérdést kell megválaszolniuk, a képes bejegyzés alá tett kommentben.
4.1.3. A Szervező naponta egy növényhez kapcsolódó kérdést tesz közé reggel 10:00 óráig. A Szervező a megfejtéseket minden nap 16:30-ig várja komment formájában, majd 17:00-kor a helyes megfejtők között véletlen számgenerátorral sorsol ki naponta egy nyertest.
4.1.4. A Játék nyertese az alábbiak szerint kerül kiválasztásra:
A Szervező a napi Játék lezárulta, vagyis 16:30 után érkezett kommenteket nem veszi figyelembe. A nyertes kiválasztása a 4.1.3 pont szerinti sorsolás útján történik.

4.2. Nyeremény
4.2.1. A napi nyertes nyereménye 1 db M5 ajándékcsomag.
4.2.2. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

4.3. A Nyeremények átvétele
A nyertes Játékost a Szervező a kommenthez tartozó Facebook profilon keresztül, elektronikusan értesíti és egyeztetést kezdeményez a napi nyeremény átvételének részleteiről.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel az első helyes választ szabályszerűen elküldő nyertes Játékossal sikertelen, vagy a nyertes Játékos a nyeremény átadásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait nem adja át a Szervezőnek, illetőleg a személyes adatai kezeléséhez a részvétellel adott hozzájárulását visszavonja, a nyertes Játékos helyébe a második leggyorsabb helyes választ elküldő Játékos kerül pótnyertesként, és a Szervező vele veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átadása érdekében. Szervező a fentiek szerint jár el az első sikeres kapcsolatfelvétel erejéig.
A kapcsolatfelvétel sikertelen amennyiben a Szervező egymást követő 3 (három) alkalommal megkísérelte értesíteni a nyertest sikertelenül, és az utolsó próbálkozástól számított 24 (huszonnégy) órán belül sem jelentkezik a nyertes.

5. A Szervező jogai
5.1. Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.
5.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
a) a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb,jogszerűtlen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival (pl. facebook profillal).
Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
5.3. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

6. Adatkezelés
6.1. A Játék során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.
6.2. A Játékos a jelentkezéssel hozzájárul, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén neve megjelenjen a közmédia elektronikus és broadcast felületein.

6.3. Adatkezelés célja:
Szervező a Játékos által a Játékban történő részvétel során megadott személyes adatokat
 a Játék eredményes lebonyolítása,
 a Játékos azonosítása,
 a nyertes kiválasztása,
 a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása, szerződés megkötése
céljából kezeli.

6.4. A kezelt adatok köre:
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:
a) a Játékban történő részvételhez a Játékos neve, Facebook elérhetősége;
b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (nevét, postacímét és telefonszámát).

6.5. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Játékos az M5 csatorna hivatalos Facebook oldalán megjelenő, az aktuális napi nyereményjáték feladványát tartalmazó bejegyzéshez a lehetséges megfejtését tartalmazó komment megtételével hozzájárul a személyes adatainak a 6. pontban foglalt kezeléséhez.
A Játékos mint érintett tájékoztatására elsősorban jelen Játékszabályzat, annak is különösen jelen 6. pontja szolgál. A Játékos ennek megfelelően kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben, a 6.3. pontban foglalt célokból kezelje, továbbá harmadik személy részére adatfeldolgozás céljából továbbítsa.
A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

6.6. Az adatkezelés időtartama, módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

6.7. A Játékos jogai:
a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
 a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 közérdekből végzett feladat ellátásához;
 a népegészségügyet érintő közérdekből;
 közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
 a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja a Játékost.

6.8. A jogérvényesítés lehetőségei:
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Szervező nem oszt szét a jelen hivatalos Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
7.2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
7.4. A Játék a www.facebook.com címen elérhető közösségi oldalon zajlik, Szervező azonban hangsúlyozza, hogy a Facebook jelen nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, továbbá a promóció – a Facebook által biztosított felületen történő elérhetővé tételen túl – semmilyen szinten nem kapcsolódik a Facebookhoz.
7.5. A Facebook közösségi oldal felelőssége a Játék lebonyolításával, így különösen a nyertesek kiválasztásával, a nyeremény átadásával vagy a Játékhoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban kizárt, a Szervező vagy a Játékosok a Facebook felé semmilyen vagyoni igényt nem jogosultak támasztani jelen nyereményjátékkal kapcsolatban.
7.6. A Játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2019.08.15.

Videó ajánló

Olvasson tovább