Egyéb

KULT’30 KALÁKA FESZTIVÁL NYEREMÉNYJÁTÉK

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szervezője
A „Kult’30 Kaláka Fesztivál” nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, mb. vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a játékra történő, 4. pont szerinti jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, gyakorisága
A Játék 2019. június 28. 17:00 órától 2019. június 28. 21:00 óráig tart.

4. A Játék menete
A játék az M5 csatorna hivatalos Facebook (www.facebook.com/m5tvhu) oldalán érhető el, itt olvasható a Játék leírása.
2019. június 27-30. napja között kerül megrendezésre a 40. Kaláka Fesztivál Egerben, az Érsekkertben (a továbbiakban: Fesztivál), amelyről az M5 csatorna a Kult’30 című kulturális műsorában, valamint az M5 TV és a Kult’30 hivatalos Facebook oldalán rendszeresen beszámol. A Játékban való részvételhez a Játékosnak a Fesztivál hangulatát minél inkább átadó fényképet kell készítenie magáról, és azt, nevének feltüntetésével a Szervező alábbi e-mail címére megküldenie: kult30jatek@mtva.hu (a továbbiakban: részvétel). Egy Játékos a Játék időtartama alatt több fényképet is jogosult megküldeni.
A Játékosok által beküldött fotókat a Fesztivál házigazdái, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos értékeli. A Játék nyertese a házigazdák által a leghangulatosabbként kiválasztott fotót beküldő Játékos. A nyertes kiválasztásának időpontja 2019.06.28. 21:10, amelyet követően Szervező a nyertes művet az M5 csatorna és a Kult’30 című műsor hivatalos Facebook oldalán, valamint a Kult’30 aznapi élő adásában közzéteszi, és a nyertest az általa a kép megküldéséhez használt e-mail címen értesíti.
A Játékos a részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként ő kerül kiválasztásra, az általa beküldött fényképet a Szervező az előbbi platformokon korlátozás nélkül, „M5” logóval ellátva nyilvánossághoz közvetítse.

5. A nyeremény és a nyeremény átadása
A nyertes nyereménye egy darab, a Kaláka Együttesről szóló dedikált könyv.……………………… : …………………
A nyertesként kiválasztott fénykép beküldőjével a Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átadásához szükséges személyes adatok egyeztetése érdekében.
A nyereményt a Szervező postán küldi meg a nyertesnek az általa a kapcsolatfelvételkor megadott címre.

6. A Szervező jogai
Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.
Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

7. Adatkezelés

Adatkezelő:
A Játék során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Az adatkezelés célja:
Szervező a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
 a Játék eredményes lebonyolítása,
 a Játékos azonosítása,
 a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása
céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:
a) a Játékban történő részvételhez a Játékos e-mail címe, neve és képmása;
b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, telefonszám, lakcím).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező az 7.4. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 7. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek nem áll módjában a nyereményt részére átadni.
Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az általuk beküldött fényképen más személyek is szerepelnek, úgy a felvételen szereplő, a Játékoson kívüli személyek személyes adatainak kezeléséhez, róluk felvétel készítéséhez és a későbbi lehetséges felhasználáshoz a Játékos köteles a hozzájárulást beszerezni vagy egyéb megfelelő jogalappal rendelkezni. Szervező mint adatkezelő a Játékos által harmadik személyről jogosulatlanul elkészített felvétel, illetve Szervező részére átadott személyes adat kezeléséből eredő károkért nem felelős. Amennyiben az előbbiek folytán a Szervezővel szemben a jogosult kártérítési vagy bármilyen egyéb jogi igénnyel lép fel, a Játékos köteles a Szervező ebből eredő kárát megtéríteni. A Játékos a részvétellel mindezt tudomásul veszi.

Az adatkezelés módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:
a) A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
 a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 közérdekből végzett feladat ellátásához;
 a népegészségügyet érintő közérdekből;
 közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
 a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.
A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

8. Egyéb rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

A Játék a www.facebook.com címen elérhető közösségi oldalon zajlik, Szervező azonban hangsúlyozza, hogy a Facebook jelen nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, továbbá a promóció – a Facebook által biztosított felületen történő elérhetővé tételen túl – semmilyen szinten nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Facebook közösségi oldal felelőssége a Játék lebonyolításával, így különösen a nyertesek kiválasztásával, a nyeremény átadásával vagy a Játékhoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban kizárt, a Szervező vagy a Játékosok a Facebook felé semmilyen vagyoni igényt nem jogosultak támasztani jelen nyereményjátékkal kapcsolatban.

Budapest, 2019. június 27.

Videó ajánló

Olvasson tovább