×

Egyéb Virtuózok

FELHÍVÁS - KAMARA VIRTUÓZOK – KOMOLYZENEI TEHETSÉGKUTATÓ

„Elsők az egyenlők között”
 

A Virtuózok idei szezonja az együtt-zenélés örömét, közösségformáló erejét kívánja megéreztetni a nézőkkel.

Olyan muzsikáló csoportokat várunk, amelyekben családtagok és iskolatársak, barátok, tanár-diák kapcsolatok mutatkoznak meg a zenén keresztül.

Az együttesek tagjainak száma minimum 3, maximum 10 főből állhat, az átlagéletkor nem lehet 35 évnél több.

Bármely akusztikus hangszerrel lehet jelentkezni, ami mozgatható és szállítható, illetve énekegyüttes vagy ének és hangszer együttes is beadhatja jelentkezését. Az együttesnek maximum 2 olyan tagja lehet, akinek felsőfokú zenei végzettsége van.

I. A JELENTKEZÉS MENETE

– a jelentkezést a virtuozok@mtva.hu címre kell elküldeni

– a jelentkező visszaigazoló e-mail –t kap, mellékleteként csatolva a kitöltendő űrlapokkal (Jelentkezési lap / adatkezelési nyilatkozat, illetve – kiskorú jelentkezőknek szülői beleegyező (törvényes képviselői) nyilatkozat a jelentkezéshez és részvételhez való feltétlen hozzájárulásról)

– a jelentkezési űrlapon szükséges lesz majd megadni a formációban résztvevő hangszerek nevét, az együttes tagjainak nevét, az együttes tagjainak születési évszámát, a tagok zenei tanulmányait, a kapcsolattartó e-mail címét, telefonszámát, öt, 3-8 perc hosszúságú, zeneműnek – a reneszánsztól a kortárs zenééig – a címét

– a kitöltött, kapcsolattartó által aláírt jelentkezési lapot, illetve – amennyiben szükséges, a szülői beleegyező nyilatkozat(ok)at, valamint a megadott zeneművek közül, az egyik darab vágatlan videofelvételét kérjük csatolmányként elküldeni a virtuozok@mtva.hu címre. A jelentkezési folyamat ezzel tekinthető lezártnak.

Jelentkezési határidő: 2019. március 10. éjfél

A válogatás során készülő videofelvételeket részletekben vagy egészében a műsor készítői, a közszolgálati médiaszolgáltató, az MTVA és ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek később szabadon (tér- és időbeli korlátozás, valamint további engedélykérés és díjfizetés nélkül) felhasználhatják a Kamara Virtuózok műsorával kapcsolatos médiatartalmakban (különösen: televíziós híranyagokban, montázsokban, vagy a műsor internetes honlapján).

II. ADATKEZELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A Kamara Virtuózok műsor tekintetében végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók személyéről a Jelentkezők és egyéb érintettek a https://www.mediaklikk.hu/virtuozok/adatkezeles  weboldalon tájékozódhatnak. Az MTVA az igénybe vett adatfeldolgozók listáját folyamatosan naprakészen tartja.

A Kamara Virtuózok műsorhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információt az adatkezelő az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen nyújt.

A jelentkező a virtuozok@mtva.hu címre küldött jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során általa megadott személyes adatokat az MTVA a jelentkezési folyamat megindítása, a jelentkezővel való kapcsolattartás lehetővé tétele céljából kezelje.

A jelentkező az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban vállalja azt is, hogy a korábban rendelkezésre bocsátott személyes adatai kezelése nélkül az MTVA-nak nem áll módjában a részvételének biztosítása a Kamara Virtuózok műsorban, ezért az MTVA a hozzájárulás visszavonását a Jelentkezés törlésének tekinti.

A jelentkező a személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsértése esetén az MTVA székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helyem szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu).

A jelentkezés kizárólag valamennyi feltétel megértésével és elfogadásával lehetséges. Tudomásul veszem, hogy a jelen szabályzat és nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése számomra felróható és nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

A jelentkező tudomásul veszi továbbá az MTVA azon felhívását, hogy a Jelentkezés a verseny adatbázisába való bekerülés feltétele.

A jelentkező tudomásul veszi ezen felül az MTVA adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat, amely az mtva.hu (http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat) oldalon található.

Az MTVA adatvédelmi szabályzata itt található:

http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf

A jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) az MTVA felelősséget nem vállal. Az MTVA-t tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A jelentkező szavatolja, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép- és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő engedélyek megszerzéséért (ideértve a díjak megfizetését is) kizárólagosan Jelentkezőt terheli felelősség. Jelentkező kijelenti, hogy a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sérti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. Jelentkező a feltöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a műsor készítője, az MTVA, a közszolgálati médiaszolgáltató, valamint ezek kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmentesen, tér- és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítsék, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésével (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.

III. A Jelentkezéssel a versenyző formáció kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bejut a válogató adásba, az MTVA-val térítésmentes írásbeli szerződést köt a műsorban való részvétel és előadás tekintetében az MTVA által meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben:
• a szerződés a versenyzőnek felróható okból legkésőbb az – MTVA által meghatározott – első adásnapot megelőző 15. napig nem jön létre,
• illetve a pályázati kiírásban, szabályzatban rögzített feltételeket a versenyző megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan nem saját előadást sajátként nyújt be,
• az MTVA, illetve a gyártó által meghatározott időpontban ellenőrzési körébe tartozó okból rendelkezésre állási-, illetve fellépési kötelezettségét nem teljesíti,

úgy (különös figyelemmel a fentiek eredményeként felmerülő többletköltségekre, a közszolgálati média műsorszerkesztési folyamataira és az adásbiztonságra) 500.000, azaz ötszázezer forint összegű kötbért fizet meg az MTVA részére, melynek összegét az MTVA felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalni vállal az MTVA 11794008-20541884-00000000 számú számlaszámára.