Ady és Én

Ady és Én - RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„Ady és én” Videópályázat

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: Szervező vagy MTVA) Pályázatot hirdet „Ady és én” címmel Ady Endre életével vagy valamely művével kapcsolatos rövidfilm (Videó), fotóművészeti alkotás (Fotó) vagy bármilyen műfajú irodalmi mű (Iroldami mű) – együtt úgy is, mint: Pályamű – készítésére. A Pályázat lebonyolítását az MTVA M5 Csatornaigazgatósága végzi.

A Pályázatra jelentkezés és az elkészült Pályaművek beküldésének határideje: 2019. március 15. 24:00 óra.

Jelentkezni
– a jelen Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadásával,
– a kitöltött Jelentkezési lap elektronikus és postai úton (a 2.1.1. pontban meghatározott címekre történő) elküldésével és a Pályamű egyidejű beküldésével lehet.

A Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok – jelen Szabályzat, a Játék leírása, a Jelentkezési lap és az Adatkezelési tájékoztató innen tölthetőek le.

Jelen Szabályzat az „Ady és én” elnevezésű pályázat (a továbbiakban: Pályázat) részvételi feltételeit, valamint a Pályázatban részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. Részvételi feltételek

1.1. A Pályázatban részt vehet minden, 14. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Pályázó). 18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával teheti meg a Pályázaton történő részvételhez szükséges jognyilatkozatokat (így különösen: küldheti el a Jelentkezési lapot).
A Pályázaton a Szervező munkavállalóinak és alvállalkozóinak Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1.2. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.
A Pályázatra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával (a kitöltött Jelentkezési lap beküldésével és az arra küldött válaszlevéllel) a Pályázó és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Szabályzatban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

1.3. Egy Pályázó egy Videóval VAGY egy Fotóval VAGY egy Irodalmi művel jelentkezhet a Pályázatra. Technikai követelmények:
– Videó: legfeljebb 5 perc hosszúságú, minimum HD 1080 i-minőségű;
– Fotó: minimum minimum 1200 képpont szélességű vagy magasságú;
– Irodalmi mű: legfeljebb 4000 karakter hosszú, műfaja szabadon választható.

2. A Pályázat leírása, menete

2.1. Jelentkezés

2.1.1. A Pályázatra a jelen Szabályzat elolvasását és tudomásul vételét követően,
– a kitöltött Jelentkezési lapnak és a Pályaműnek (Videó esetén a letöltést lehetővé tévő linknek) az adyesen@mtva.hu e-mail-címre,
– illetve a kitöltött, nyomtatott, aláírt Jelentkezési lapnak az „MTVA – Ady és én” 1037 Budapest, Kunigunda útja 64”. címre, postai úton
történő elküldésével, 2019. március 15-ig lehet jelentkezni:

A jelentkezés érvényességének feltétele, hogy a helyesen kitöltött, aláírt Jelentkezési lap az MTVA fenti címére (a borítékon az „Ady és én” felirattal) postai úton is beérkezzen.
A jelentkezéssel Pályázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, valamint szavatosságot vállal, hogy az abban szereplő adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

2.1.2. Amennyiben a Jelentkezési lap a jelentkezési határidő lejártának napján éjfélig nem érkezik meg a jelen pont szerinti e-mail-címre, úgy Szervezőnek nem áll módjában a Pályaművet befogadni.
A Jelentkezési lap postai úton való megküldése a Pályaművek közzétételének jogszabályi feltétele, így a dokumentum jelen pont szerinti levelezési címre történő beérkezéséig az MTVA nem jogosult a Pályaművet a Facebook-on vagy bármely más platformon hozzáférhetővé tenni, amelynek eredményeként a beküldött Videó / Fotó / Irodalmi mű a szavazók számára sem lesz látható. A kitöltött, nyomtatott Jelentkezési lap postacímre történő megérkezésének elmaradásáért vagy késedelméért és ennek következményeiért Szervezőt nem terheli felelősség.

2.2 A Pályázat menete, a Pályaművek beküldése

2.2.1. A Pályázatra készült Pályaműveket legkésőbb 2019. március 15-ig, az alábbi módon, a Jelentkezési lappal egyidejűleg kell beküldeni az adyesen@mtva.hu e-mail címre:
– Videót a Pályázónak HD 1080 i minőségben Google Drive, We Transfer vagy más felhő alapú file-megosztó szolgáltatáson keresztül kell eljuttatnia a Szervező számára oly módon, hogy az elérést és letöltést biztosító linket a fent megadott e-mail-címre elküldi, míg
– Fotót minimum 1200 képpont szélességű vagy magasságú méretben, Irodalmi művet maximum 4000 karakterben kell mellékletként, a Jelentkezési lappal egyidejűleg a fenti címre továbbítania.

A Pályaműveket szükség esetén, a Szervező iránymutatása szerint FTP-n vagy külső adathordozón is el kell juttatni az M5 részére.

A digitálisan elküldött Pályaművek címében szerepelnie kell:
– a Pályázó vezetéknevének,
– a Pályamű maximum 8 karakteres címének, valamint
– a beküldés dátumát.
Például: VEZETÉKNÉV_CÍM_20190127
A nem vagy késedelmesen érkező Pályaművek Pályázatban való részvételét a Szervezők nem tudják garantálni.

2.2.2. A Pályázat keretében csak olyan Pályamű nyújtható be
(i) amelyet a Pályázó maga készített,
(ii) amelyben felhasznált esetleges egyéb alkotások és szomszédos jogi teljesítmények (például: zenei és irodalmi mű, film részlete, fotóművészeti alkotás, rögzített előadói teljesítmény, hangfelvétel stb.) Pályaműbe történő beszerkesztésére, illetve (a közös jogkezelés útján jogosítható művek kivételével) a jelen Szabályzat szerinti felhasználására engedéllyel rendelkezik,
(iii) amelyben megjelenő hang, kép vagy bármely személyes adat Pályaműben történő rögzítésére és jelen Szabályzat szerinti felhasználására az érintett magánszemély engedélyt adott,
(iv) amelynek tartalma nem sérti a hatályos magyar jogszabályok előírásait, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás elveit tartalmazó Közszolgálati Kódexben írtakat (így különösen: a függetlenség érdekében pártoktól semlegesnek kell lennie, nem tartalmazhat politikai állásfoglalást; tiszteletben tartja a bármely kisebbséghez, nemzetiséghez, fajhoz, nemhez, vallási felekezethez tartozást és általában a személyiségi és emberi jogokat), továbbá
(v) amely nem befolyásolja kedvezőtlenül a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. §-ának szempontjait értelemszerűen mérlegelve nem minősül 12, 16 vagy 18 év alattiaknak nem ajánlott tartalomnak (a korhatár-besorolás szempontjait ld. itt is: Klasszifikációs ajánlás).

2.2.3. Pályázó vállalja, hogy a Pályaműben felhasznált szerzői művek és szomszédos jogi teljesítmények adatait (például felhasznált zenemű címe, szerzőjének, kiadójának neve stb.) a Pályamű beküldésével egyidejűleg, külön elektronikus dokumentumban beküldi az adyesen@mtva.hu címre azzal, hogy amennyiben szükséges, az Szervező felhívására az általa meghatározott ún. műsoradatközlő lapot is pontosan kitöltve küldi meg a fenti címre. Pályázó az Szervező által küldött adatlapokon változtatásokat nem jogosult végrehajtani. Pályázó az adatlap elektronikus beküldésével szavatosságot vállal, hogy az adatlapokon szereplő adatok, információk teljes körűek, azok a valóságnak megfelelnek.

2.2.4. A beküldött Pályaműveket a Szervező előzetesen ellenőrzi, és amellyel kapcsolatban jogsértést vagy a jelen Szabályzatba ütközést nem tapasztal, azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a https://www.mediaklikk.hu/ady-es-en oldalon, valamint a közönségszavazás idejére az M5 Facebook-oldalán. Pályázó jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Pályamű esetleges jogsértő tartalmával kapcsolatban felelősség abban az esetben sem terheli, ha azt Szervező közzétette, és a Pályamű jogsértő volta a közzétételt követően válik számára ismertté.

2.3 Díjazás

2.3.1. A közzétett Pályaműveket a Szervező március 20. napján, 15:00 órakor szavazásra bocsátja az Ady és Én Médiaklikkes oldalán; a szavazás március 25. napján 24:00 órakor zárul.

2.3.2. A Pályázatra érkezett legjobb Pályaművek az alábbiak szerint kerülnek kiválasztásra 2019. március 27. napjáig:
– A Pályázatra beérkező műveket az M5 Csatornaigazgatóság szakmai zsűrije bírálja el: a Videó kategóriában 3, a Fotó és az Irodalmi mű kategóriában 1-1 pályaművet választ ki.
– További 1 Videó kiválasztása szavazás útján történik majd a 2.3.1 pontban meghatározott időszakban beérkezett szavazatok alapján.
Fentiek alapján a játék díjazottjai a zsűri által kiválasztott Videókat, Fotót, Irodalmi művet beküldő Pályázó, valamint a legtöbb „like”-ot kapó Videót beküldő Pályázó.

2.3.3. A Játék díjazottjai 2019. március 27. napját követően kerülnek kihirdetésre.

2.3.4. A műveket három tagú szakmai zsűri, Tóth Krisztina költő, E. Csorba Csilla muzeológus és Őze Áron színművész értékeli. Tóth Krisztina az irodalmi művek, E. Csorba Csilla a képek, Őze Áron pedig a videók díjazottjairól dönt.

A jelentkezések számarányának tükrében az M5 Ady és Én alkotói pályázat értékelése és díjazása az alábbiak szerint történik.

„Irodalmi mű” kategória (vers/parafrázis):
1. hely: a mű zenei feldolgozása a Fák alatt zenekar jóvoltából
2. hely: a művet vagy annak részletét az Ady és Én műsor eredményhirdető műsorában elmondja Csőre Gábor, színművész
3. hely: a művet publikálja a Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapja

Az első 3 helyezetett vers/parafrázis szerzője és kísérőjük, valamint a beküldött írások között érkezett legjobb 3 esszé szerzője és kísérőjük részt vehet a Magyar írószövetség városnéző irodalmi hajóútján, melyre a 90. Ünnepi Könyvhéten kerül sor.

„Képek” kategória:
A legjobb kép alkotója és kísérője a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából részt vehet az intézmény Ady-sétáján, valamint nyereménye E. Csorba Csilla: Ady. A portrévá lett arc c. kötete, mely albumba foglalja Ady Endre összes fényképét.

„Videók” kategória:
Két jegy a legjobb videó alkotója és kísérője részére a Nemzeti Színház felajánlásából a színház egy májusi előadására, valamint egy ehhez kapcsolódó kulisszajárás.

Közönségszavazás és -díj:
A beérkezett rekord számú pályázat miatt a közönség az eredetileg meghatározott 3 helyett 5 napon keresztül, március 20. 15.00 és március 25. 23.59 között, egy IP-címről 4 óránként szavazhat a neki legjobban tetsző irodalmi műre, képre vagy videóra.
A legtöbb szavazatot kapó pályázó nyereménye: Őze Áron meghívás a 100 titok kavarog c. zenés, irodalmi estre, melyet Ady Endre halálának 100. évfordulójára vittek színpadra többek között Csík Jánossal és Dresch Mihállyal.

2.3.5. A díjak másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.
A díjazott Pályázókat a Szervező a Jelentkezési lapon megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül elektronikusan értesíti, és egyeztetést kezdeményez a díjátadás részleteiről. A díjak az MTVA székhelyén vehetőek át. A díj átvételének helyszínére történő utazás költségét a díjazott Pályázók saját maguk viselik.

2.3.6. Pályázó tudomásul veszi, hogy a zsűri által a legjobbnak ítélt Pályaműveket az MTVA – a díjazástól függetlenül – közzéteszi a Mediaklikk.hu oldalon; a díjazott alkotások pedig részben vagy egészben nyilvánossághoz közvetítésre kerülnek a közmédia valamely (elsősorban: M5) csatornáján.

3. A Pályázó jogai és kötelezettségei

3.1. Pályázó a Jelentkezési lap és a Pályamű beküldésével térítésmentesen, időbeli, területi és számbeli korlát nélkül, harmadik személynek átruházható módon engedélyezi az MTVA, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet számára a Pályamű lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (a szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.), valamint archiválását és a hasonló tárgyú műsorszámokban való promóciós célú felhasználását. Az engedély kiterjed különösen a közmédia televízió-csatornáin, illetve weboldalain és közösségi oldalain – pl. Mediaklikk.hu, Facebook-csatorna – történő nyilvánossághoz közvetítésre.

3.2. Pályázó szavatolja, hogy a Pályaműnek a jelen Pályázatra nevezésére – a Pályamű beküldésére, felhasználásának engedélyezésére – jogosult, továbbá hogy az MTVA számára átadott Pályamű tartalma megfelel a hatályos jogszabályoknak és a jelen Szabályzatban írt feltételeknek.
Az MTVA-t a Pályamű, illetve az abban felhasznált alkotások, szerzői jogi teljesítmények felhasználásának jogszerűségéért semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli: harmadik személy (így különösen a Pályaműben hallható-látható mű szerzője, előadója, illetve a hangfelvétel előállítója) által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért közvetlenül a Pályázó áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. Pályázó e közvetlen helytállásánál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Pályázót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – a Pályázó közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül a Pályázóhoz irányíthatja.

3.3. A jogsértő tartalmú vagy a jelen Szabályzatnak bármilyen szempontból nem megfelelő Pályaművet beküldő Pályázót Szervező a Pályázatból kizárhatja.

3.4. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: Pályázó szavatolja, hogy megfelel a Pályázat részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak.
A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Pályázót terhelik, azokért az MTVA nem felel.

4. A Szervező jogai és kötelezettségei

4.1. Amennyiben a Pályázat, illetve a szavazás során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget (például: fizetett szavazatok – „like”-ok), a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot szüneteltesse vagy visszavonja.

4.2. A Szervező nem felel a pályázati folyamat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget. Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

4.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki
a) a Pályázat internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a pályázati folyamat során előnyhöz jutni,
b) visszaél más Pályázó regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel), illetve más által készített tartalmat nyújt be saját pályaműveként.
Amennyiben a Pályázat során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból, és minden hozzá – illetve a pályaművéhez – kötődő regisztrációt, szavazatot töröljön.

4.4. A díjakhoz tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

5. Adatkezelés

5.1. A Pályázó a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a díjátadásról vagy az egyéb ezzel összefüggő, Szervező által meghatározott műsorokban történő részvétel esetén róla kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató vagy az általa meghatározott más médiaszolgáltató Pályázattal kapcsolatos – akár utólagos – kommunikáció során bemutathat, és az Interneten közzétehet. A díjazott Pályázó a Jelentkezési lap beküldésével feltétlen hozzájárulását adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, illetve a közmédiához tartozó egyéb szervezet, vagy az általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.
Pályázó hozzájárul, hogy a feltöltött műveket a Szervező a művek megtekintése, és a díjazott kiválasztása érdekében harmadik fél részére továbbítsa, részére a megtekintést engedélyezze.

5.2. A Pályázó a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és feldolgozza.

5.3. A Pályázó a jelentkezéssel hozzájárul, hogy díjazása esetén neve a https://www.mediaklikk.hu/ady-es-en oldalon és a Szervező egyéb felületein megjelenjen.

5.4. A Pályázó a Jelentkezési lap beküldésével kijelenti, hogy a Pályázat feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a részvételhez, illetve a díj átadásához, az arról esetlegesen készülő felvételekhez kapcsolódó adatkezelés célját megértette, és minderre tekintettel megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a díjazottként való elismeréshez megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolításához szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, harmadik személy részére adatfeldolgozás, valamint a díjátadás céljából a díj felajánlójának továbbítsa.

5.5. A Pályázók bármikor tájékoztatást kérhetnek az adataik kezeléséről, és kérhetik azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a díjazott a díj átadását követően az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervező székhelyén, a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt személyesen, vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen (https://www.mediaklikk.hu/ady-es-en).

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szervező a jelen hivatalos Szabályzathoz kapcsolódóan meghatározottdíjakon túlmenően egyéb díjat nem oszt.

6.2. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

6.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot – akár annak időtartama alatt – egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Pályázat oldalain. Az ilyen esetleges változásról való tájékozódás a Pályázók felelőssége. A Szervező bármely, a jelen Pályázattal kapcsolatos döntése minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Videó ajánló

Olvasson tovább