Német szótár - Kattints ide a 1-40. adás szavaiért!

 
NÉMET MAGYAR
Willkommen Üdvözlet
Guten Tag Jó napot
duzen tegezni
siezen magázni
benutzen használni
Guten Abend Jó estét
der Abend este
Hallo Szia
gehen menni
Wie geht’s? Hogy vagy?
formell formális
informell informális
die Aufmerksamkeit figyelem
Danke köszönöm
vorstellen bemutatkozni
Freut mich örvendek
die Situation helyzet
sich bedanken valamit megköszönni
Bis Bald Viszlát nemsokára
Bis zum nächsten Mal Viszlát a következő alkalommal
Gute Nacht Jó éjt
die Stunde óra
gleich mindjárt
Das Wochenende hétvége
Tschüss Szia (elköszönéskor)
Auf Wiedersehen Viszlát
lernen tanulni
morgen holnap
Bitte Tessék (szívesen)
Danke Köszönöm
der Schatz kincs
Schatz drágám (megszólítás)
die Ordnung rend
sein in Ordnung Rendben van
singular egyes szám
plural többes szám
ich én
du te
er ő (férfi)
sie ő (nő)
es ő (semleges)
sein lenni
bin vagyok
bist vagy
ist van
sind vannak
seid vagytok
sagen mondani
benutzen használni
kennenlernen megismerni
das Wort szó
hübsch csinos
zu Hause otthon
die Person személy
feminin nőnemű
maskulin hímnemű
neutral semleges nemű
der Kellner pincér
das Mädchen lány
der Verkäufer eladó (férfi)
die Verkäuferin eladó (nő)
wiederholen ismételni
sich erinnern emlékezni
lauten hangozni
suchen keresni
vergessen elfelejteni
die Leute emberek
plaudern csacsogni
einander egymás
der Papa apa (becézés)
der Vater apa
sprechen beszélni
allein egyedül
sich beschäftigen mit valamivel foglalkozni
die Form a forma
lauten hangzani
gleich egyforma, vagy mindjárt
der Student diák
bekannt ismert
die Schrift írás
der Unterschied különbség
der Urlaub nyaralás
deutsch német
Ungarn Magyarország
außern megnyilatkozni
vergessen elfelejteni
schnell gyorsan
der Satz mondat
das Paar pár
die Gegend környék
der Strand strand
vorkommen előfordulni
die Erinnerung emlék
weiterhin továbbá
richten irányítani
klug okos
denken gondolni, gondolkodni
unmöglich lehetetlen
die Gruppe csoport
das Kind gyerek
süß édes
das Fragewort / die Fragewörter kérdőszó
der Sachverhalt / die Sachverhalte tényállás
der Mensch / die Menschen ember
der Satz / die Sätze mondat
meistens legtöbbször
was? mi? mik? mit? miket?
wer? ki? kik?
das Objekt / die Objekte tárgy
über -ról, -ről
zum Beispiel például
Wer ist das? Ki az?
Was ist das? Mi az?
versuchen megpróbálni
feststellen megállapítani
Was fehlt dir? Mi a baj?
erkältet sein meg van fázva
es tut weh fáj
überall mindenhol
das Rezept / die Rezepte recept
ausstellen kiállítani
vielmals sokszor
lauten hangzik
aufmerksam sein figyelmes
wie oft milyen gyakran
der Friseur / die Friseure fodrász (férfi)
Was hätten Sie gerne? Mit szeretne?
kosten kerül valamennyibe
Was kostet…? Mennyibe kerül…?
der Haarschnitt / die Haarschnitte hajvágás
die Rezeptionistin / die Rezeptionistinnen recepciós (nő)
der Rezeptionist / die Rezeptionisten recepciós (férfi)
kurz rövid
das Haar / die Haare haj
jetzt most
ab -tól, -től
heute ma
richtig jól
der Architekt / die Architekten építész
kennen ismerni
die Leute emberek
noch nicht még nem
der Bauingenieur / die Bauingenieure építőmérnök
der Maurer / die Maurer kőműves
der Bauleiter / die Bauleiter építésvezető
das Lebewesen / die Lebewesen élőlény
verschieden különböző
beobachten megfigyelni
wie bitte? hogyan, kérem? hogy mondta?
wiederholen ismételni
das Gespräch / die Gespräche beszélgetés
zusammen együtt
der Kollege / die Kollegen munkatárs
unbekannt ismeretlen
benutzen használni
das Auto / die Autos autó
sich beruhigen megnyugodni
passieren történni
was ist passiert? mi történt?
mir nekem
helfen segíteni
weg sein el van tűnve / elment
der Polizist / die Polizisten rendőr
wissen tudni
der Diebstahl / die Diebstähle lopás
einfach egyszerű
ein bisschen kicsit
fertig kész
fehlen hiányzik
die Suppe / die Suppen leves
kalt hideg
der Gast / die Gäste vendég
ungeduldig türelmetlen
der Koch / die Köche szakács
langsam lassú
der Kellner / die Kellner pincér
die Fahrt / die Fahrten út, utazás, menet
nach -ba, -be (városnév, országnév előtt)
zu túl
weit távol, messze
bezahlen fizet
losfahren elhajt, elindul autóval
seltsam különös, furcsa
die Bitte / die Bitten kérés
die Nummer, die Nummern               szám, számok
Auf Deutsch németül
das Thema, die Themen téma, témák
die Frage, die Fragen kérdés, kérdések
Wie alt…? Milyen idős…? Hány éves…?
bereit kész
von -tól, -től
bis -ig
eins egy (mint számnév)
zwei kettő
drei három
vier négy
fünf öt
sechs hat
sieben hét
acht nyolc
neun kilenc
zehn tíz
der Hund, die Hunde kutya, kutyák
wie schön! milyen szép!
nee nem (tagadószó köznyelvben)
warte mal! várj csak!
schon már
einfach egyszerű
oder nicht? vagy nem?
sich beschäftigen mit + etwas foglalkozni valamivel
weiter tovább
erlernen megtanulni
elf tizenegy
zwölf tizenkettő
dreizehn tizenhárom
vierzehn tizennégy
fünfzehn tizenöt
sechzehn tizenhat
siebzehn tizenhét
achtzehn tizennyolc
neunzehn tizenkilenc
eigentlich tulajdonképpen
alt idős, öreg
sehr nagyon
ach so! á, tényleg?
der Teenager, die Teenagers tini, tinik
wieder újra
logisch logikus
zwanzig húsz
dreißig harminc
vierzig negyven
fünfzig ötven
sechzig hatvan
siebzig hetven
achtzig nyolcvan
neunzig kilencven
gestern tegnap
ganz eléggé, egész
einundzwanzig huszonegy
zweiundzwanzig huszonkettő
und so weiter és így tovább
der Luftballon, die Luftballons lufi, lufik
natürlich természetesen
die Leute emberek
die Sache, die Sachen dolog, dolgok
das Tier, die Tiere állat, állatok
kompliziert bonyolult
das Alter életkor
komplex összetett
wenig kevés
hundert száz
einhundert egyszáz
zweihundert kétszáz
einhundertzwölf száztizenkettő
tausend ezer
eintausend egyezer
zweitausend kétezer
lieben szeretni, imádni
kosten kerülni valamennyibe
was kostet…? mennyibe kerül…?
zwischen között
Wahnsinn! Őrület! Ez durva!
teuer drága
viel zu teuer túl drága
für mich számomra
repetieren ismételgetni
wichtig fontos
das Alphabet az ABC
das Familienmitglied, die Familienmitglieder családtag, családtagok
die Familie, die Familien család, családok
der bestimmte Artikel határozott névelő
der Buchstabe, die Buchstaben betű, betűk
cool szuper, menő
die Party, die Partys buli, bulik
ja igen
sicher persze, biztosan
verstehen érteni
nicht nem (tagadószó)
buchstabieren betűzni
wunderschön gyönyörű, csodaszép
Ägypten Egyiptom
die Straße, die Straßen utca, utcák
zu Hause otthon
fertig készen
die Mutter, die Mütter anya, anyák
witzig vicces
der Vater, die Väter apa, apák
die Großmutter, die Großmütter nagymama, nagymamák
der Großvater, die Großväter nagypapa, nagypapák
bemerken észrevenni
der Mann, die Männer férfi/férj, férfiak/férjek
die Frau, die Frauen nő/feleség, nők/feleségek
die Eltern szülők
die Schwester, die Schwestern lánytestvér, lánytestvérek
der Bruder, die Brüder fiútestvér, fiústestvérek
das Geschwister, die Geschwister testvér, testvérek
das Papier papír
Guck mal! Figyelj csak! / Nézz ide!
die Tante, die Tanten nagynéni, nagynénik
der Onkel, die Onkel/Onkels nagybácsi, nagybácsik
neugierig kíváncsi
alles minden, mindent
wissen tudni
jung fiatal
Single egyedülálló, szingli
leider sajnos
leider nicht sajnos nem
der Sohn, die Söhne fiúgyermek, fiúgyermekek
die Tochter, die Töchter lánygyermek, lánygyermekek
glücklich szerencsés
einzig egyetlen
das Mädchen, die Mädchen lány, kislány
das Ehepaar, die Ehepaare házaspár, házaspárok
fleißig szorgalmas
woher honnan
kommen jönni, származni
das Land, die Länder ország, országok
Ungarn Magyarország
die Slowakei Szlovákia
Deutschland Németország
die Heimat haza (származási hely)
die Herkunft származás
lang hosszú
die Fahrt út, utazás
schon már
müde fáradt
nur csak
ungeduldig türelmetlen
wohnen lakni
Österreich Ausztria
die Schweiz Svájc
Spanien Spanyolország
Italien Olaszország
Portugal Portugália
Griechenland Görögország
die Türkei Törökország
richtig helyes
aussprechen kiejteni, kimondani
wirklich tényleg
die Stadt, die Städte város, városok
interessant érdekes
beide, beiden mindkettő (mindketten)
sich vorstellen bemutatkozni
was für milyen, micsoda
der Zufall véletlen
der Beginn kezdet
wunderbar csodálatos
die Freundschaft barátság
England Anglia
Frankreich Franciaország
Finnland Finnország
die USA USA
Serbien Szerbia
der Beruf foglalkozás
arbeiten dolgozni
wo hol
das Krankenhaus kórház
der Text szöveg
der Satz, die Sätze mondat, mondatok
verstehen megérteni
die Kosmetikerin kozmetikus (nőnemű)
die Rentnerin nyugdíjas (nőnemű)
nicht mehr már nem
lieben szeretni
der Job állás (munkahely)
die TV-Moderatorin TV-s műsorvezető (nőnemű)
die Studentin diák, tanuló (nőnemű)
der Sänger énekes (hímnemű)
die Schauspielerin színésznő
der Arzt orvos (hímnemű)
die Ärztin orvos (nőnemű)
der Friseur fodrász (hímnemű)
die Lehrerin tanárnő
die Sekretärin titkárnő
der Kellner pincér (hímnemű)
der Lehrer tanár (hímnemű)
der Mechaniker szerelő (hímnemű)
die Mechanikerin szerelő (nőnemű)
natürlich természetesen
in -ban, -ben
További foglalkozásnevek
der Rentner nyugdíjas (hímnemű)
die Kellnerin pincérnő
der TV-Moderator TV-s műsorvezető (hímnemű)
der Student tanuló, diák (hímnemű)
die Sängerin énekes (nőnemű)
der Schauspieler színész
die Friseurin fodrász (nőnemű)
der/die Arbeitslose munkanélküli
(hímnemű, nőnemű)
der Unternehmer vállalkozó
der Buchhalter könyvelő
der Hilfsarbeiter segédmunkás
der Gastarbeiter vendégmunkás
der Gärtner, die Gärtnerin kertész (hímnemű, nőnemű)
der Bäcker, die Bäckerin pék (hímnemű, nőnemű)
die Putzfrau takarítónő
der Bauarbeiter építőmunkás
der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin ápoló
(hímnemű, nőnemű)
der Tischler asztalos
der Verkäufer, die Verkäuferin eladó (hímnemű, nőnemű

Olvasson tovább