Szólalj meg!

Angol szótár - Kattints ide a 41-80. adás szavaiért!

 
ANGOL MAGYAR
to come jön
to go megy
to live él
to work dolgozik
to read olvas
to write ír
to drive vezet
to walk sétál
to run fut
to swim uszik
to like kedvel/tetszik
to love szeret
to wash mos
to wake up felébred
to get up felkel
to fly repül
to play játszik
to carry visz
always mindig
never soha
every day mindennap
every saturday minden szombaton
sometimes néha
three times a week hetente háromszor
every weekend minden hétvégen
twice a year évente kétszer
usually általában
normally általában
always mindig
nearly always majd nem mindig
true IGAZ
false nem igaz
butcher hentes
nurse nővér
soldier katona
dentist fogorvos
cleaner takaritó
bus driver autóbuszvezető
shop assistant eladó
waiter pincer
to cut vág
meat hús
to help segít
to defend véd
to look after gondoskodik
to clean takarít
a building épület
to drive vezet
to sell elad
thing dolog
to bring hoz
a drink egy ital
food étel
to pronounce kiejt
pronunciation kiejtés
ability képeség
possible lehetséges
not possible nem lehetséges
impossible lehetetlen
polite udvarias
impolite udvariatlan
rude (very impolite) goromba
of course természetesen
to receive kap
to get kap
a question kérdés
an answer válasz
to ask a question kérdez
to reply válaszol
just a moment egy pillanat
to compare összehasonlít
a comparison összehasonlítás
same ugyanaz
similar hasanló
different különböző
to spot észrevész
like tetszik
love szeret
want akar
need szüksége van
know tud
understand ért
remember emlékszik
forget elfelejt
prefer jobban tetszik
hate gyűlöl
mean gondol
believe hisz
hammer kalapács
sideburns pajesz
to fight harcol
crime fighter bűnezésellen harcos
superhero szuperhős
to exercise edz
to work out (synonym for exercise) edz
permanent állandó
temporary átmeneti
always mindig
never soha
sometimes néha
usually általában
often gyakran
occupation foglalkozás
job állás
cocktail koktél
unicorn egyszarvú
parrot papagai
horse
cheetah gepárd
kangaroo kengurú
elephant elefánt
frog béka
fly légy
wing szárny
to kill öl
to destroy elpusztít
a planet bolygó
a magazine magazin
a magazine cover címlap
it’s raining esik az eső
street utca
wet vizes
to fall esni
sky ég
puddle tócsa
umbrella esernyő
windscreen wipers ablaktörlő
mask álarc
shoulder pad válltömés
top felső
strong erős
biceps bicepsz
haircut frizura
like tetszik
love szeret
want akar
need szüksége van
know tud
understand ért
remember emlékszik
forget elfelejt
prefer jobban tetszik
hate gyűlöl
mean gondol
believe hisz
sibling testvér
boot csizma/bakancs
ankle boka
uncle nagybátya
aunt nagynéni
nephew unokaöcs
niece unokahúg
to compare ősszehasonlít
similarity hasonlóság
difference különbség
petrol benzin
cheap olcsó
petrol station benzinkút
remote control távirányitó
to make a decision dönteni
old öreg / idős
older öregebb / idősebb
young fiatal
younger fiatalabb
short alacsony (személy) / rövid
shorter alacsonyabb (személy) / rövidebb
happy boldog
happier boldogabb
easy könnyű
easier könnyebb
early korán/korai
earlier korábban/korábbi
careful óvatos
more careful óvatasabb
expensive drága
more expensive drágább
interesting érdekes
more interesting érdekesseb
good
well jól
better jobb
bad rossz
worse rosszabb
old older
large larger
strong stronger
modern more modern
intelligent more intelligent
old régi / öreg
older régibb / öregebb
large nagy
larger nagyobb
strong erős
stronger erősebb
modern korszerű
more modern korszerűbb
intelligent intelligens
more intelligent intelligensebb
easy opposite-hard/difficult
könnyű ellentéte-nehéz
easier opposite -harder / more difficult
könnyebb ellentéte – nehezebb
cold opposite – hot
hideg ellentéte – forró
colder opposite -hotter
hidegebb ellentéte – forró
good opposite-bad
ellentéte-rossz
better opposite – worse
jobb ellentéte-rosszabb
cold hot   colder  – hotter
tall short  taller  – shorter
good bad  better – worse
easy hard  easier – harder
easy difficult easier – more difficult
grandparent nagyszülő
grandparents nagyszülők
grandchild unoka
grandson fiúunoka
granddaughter lányunoka
father-in-law após
mother-in-law anyós
son-in-law vej
daughter-in-law meny
piffle szamárság
luck szerencse
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
certain biztos
to introduce bemutat
question mark kérdőjel
question kérdés
a uniform egyenruha
he’s asleep alszik
accident baleset
motorway autópálya
today ma
yesterday tegnap
the day before yesterday tegnapelőtt
tomorrow holnap
the day after tomorrow holnapután
swift gyors
swiftly gyorsan
confident magabiztos
to jump ugrik
place hely
movement mozgás
ATM bankautomata
lock zár
to open kinyit
to put into gear sebességbe kapcsol
would you like? szeretne?
want akar
what would you like? Mit szeretne?
What do you want? Mit akarsz?
polite udvarias
impolite udvariatlan
rude goromba
awful szörnyű
terrible borzasztó
horrible rémes
deaf süket
staff személyzet
to offer kinál/ajánl
nice kedves
popular népszerű
unpopular népszerűtlen
general általános
specific konkrét
to work dolgozik
to record felvesz
to watch figyel
to bake süt
to copy másol
to carry visz
to marry házasodik
to study tanul
a winery borászat
a cellar pince
dinner vacsora
A restaurant étterem
pork disznóhús
chicken csirke
spinach spenót
pumpkin tök
mashed potato krumplipüré
to begin kezd
to buy vesz
to drink iszik
to eat eszik
to forget elfelejt vmit
to find talál
to give ad
to go megy
to pay fizet
to put rak
to read olvas
to say mond
to speak beszél
to stand áll
to think gondol
potato burgonya
onion hagyma
goose liba
turkey pulyka
Christmas present karácsonyi ajándék
Christmas carol ének
a tie nyakkendő
skull koponya
gloves kesztyű
wooly hat kötött sapka
to wrap csomagol
to decorate díszit
vegetables zöldség
carrot sárgarépa
Brussels sprout kellbimbó
cabbage káposzta
meat hús
goose leg libacomb
garlic fokhagyma
to buy – bought vesz
to bring – brought hoz
recipe recept
ingredients összetevők/hozzávalók
flour liszt
bicarbonate of soda szódabikárbóna
teaspoon teáskanál
table spoon evőkanál
ginger gyömbér
to grind – gound őröl
ground őrölt
cinnamon fahéj
I don’t know Nem tudom
I don’t care Nem érdekel
to forget – forgot elfeléjt
not important nem fontos
egg tojás
to lay an egg tojást tojni
fried egg tükörtojás
molasses mélasz
viscous nyúlos
sieve szita
to sift – sifted szitál
food mixer konyhai robotgép
to mix kever
to rub dörsöl
to collect összegyűlik
to throw dob
breadcrumbs morzsa
fork villa
whisk habverő
rolling pin sodrófa
to confuse – confused összezavar
confused zavart
to celebrate ünnepel
a source forrás
Religious festival vallási ünnep
the day before előző nap
to play játszik
to prepare készít
to organise szervez
to turn on bekapcsol
to turn off kikapcsol
a hob főzőlap
an oven sütő
important fontos
stress stressz
naturally természetesen
tradition hagyomány
traditionally hagyonmányosan
it depends attól függ
tree trunnk fatörzs
fairy lights karácsonyi égők
Christmas songs karácsonyi dalok
nasty komisz
a miser fösvény
to spend költ
to hate gyűlöl
to collect gyűjt
pots of money nagyon sok pénz
huge amounts of cash készpénz rengetek mennyiségben
old öreg
candle gyertya
a money-lender hitelező
a usurer uzsora
to charge interest kamatot felszámít
fair tiszteséges
to exploit kihasznál
nice kedves
to check elenőriz
on time időben
to be late késik
to deduct levon
salt
lunchtime ebédidő
toilet paper WC papír
day off szabadnap
to count számol
a ghost szellem
almost majdnem
to wet the bed az ágyba vízelni
business cég
to be nice kedves lenni
to spend költ
for ever and ever örökké
to show mutat
portable hordazható
to remind emlékeztet
a girlfriend barátnő
a boss főnök
to leave elmegy
to arrive érkezik
dead halott
to die meghal
nobody senki
to visit látogat
a grave sír
upset felizgatatt
to feel érez
a couple pár
happy boldog
to go to sleep – went to sleep elalszik
to wake up – woke up felébred
mean fukar
stingy fukar
horrible szörnyű
expensive drága
to rush – rushed rohan
surprised meglepődött
a present ajándék
lyrics dalszöveg
title cím
weird furcsa
partridge fogoly
pear tree körtefa
turtle-dove gerle
blackbird rigó
ring gyűrű
gold arany
who cares? kit érdekel?
to lay an egg tojást tojik
rhythm ritmus
swan hattyú
maid leány
to leap ugrik
kangaroo kenguru
rabbit nyúl
grasshopper szöcske
piper dudás
bagpipes duda
a drummer dobos
to drum dobol
chat cseveg;s
reason ok
to fill tölt
air levegő
crescendo fokozatos erősödés
to imagine – imagined elképzel
stage színpad
microphone mikrofon
loudspeaker hangszóró
lung(s) tödő(k)
audience közönség
ceiling plafon
curly göndör
straight egyenes
quiet csendes
loud hangos
louder hangosabb
to sing énekel
to release kienged
to damage megkárosít
too much túl sokat
to put on weight hízik
success siker
stomach gyomor
permission engedély
to compare összehasonlít
a comparison összehasonlítás
hopefully remélhetőleg
to recover felépül
relaxed kipihent
refreshed felfrissült
uncle nagybátya
aunt nagynéni
nephew unokaöcs
niece unokahúg
happy boldog
happier boldogabb
easy könnyű
easier könnyebb
early korán/korai
earlier korábban/korábbi
careful óvatos
more careful óvatosabb
expensive drága
more expensive drágább
interesting érdekes
more interesting érdekesebb
good
well jól
better jobb
bad rossz
worse rosszabb
awful szörnyű
to continue folytatódik
-ish körülbelül
how far from…? milyen messze …tól/től?
a headache fejfájás
A stomach ache gyomorfájás
to hurt fáj
to ache fáj
painful fájdalmos
a hangover másnaposság
to be hung-over másnapos
to have a cold meg van fázva
an infection fertőzés
blocked eldugult
to sneeze tüsszent
damp nedves
wet vizes
soaking wet bőrig ázott
to be in the doghouse büntetésben van
eccentric különc
elegant elegáns
ecelctic eklektikus
electric eel elektromos angola
to pay attention figyelni
type típus
yellow-ish sárgás
carbonated szénsavas
bubbles buborék
phrase kifejezés
useful hasznos
polite udvarias
to order rendel
a pint of beer 1 korsó sör
a 1/2 pint of beer 1 pohár sör
shandy radler
lemonade szénsavas limonádé
table service kiszolgálás az asztálnál
counter service kiszolgálás a pultnál
to tip borravalót adni
a tip borravaló
to finish befejez
a bench pad
to fall asleep elalszik
wetter than vizessebb mint…
to cough köhög
to sneeze tüsszent
to have a sore throat faj a torka
to have a blocked nose eldugult az orra
rabies veszettség
originally eredetileg
disease betegség
often gyakran
better jobb
to convince meggyőz
to realize észrevesz
to decide dönt
to offer kínál/felajánl
to catch a cold megfázik
situation helyzet
realise észrevesz
I’m sorry sajnálom
to behave viselkedik
badly rosszul
to forgive megbocsát
to accept elfogad
the matter is closed az ügy le van zárva
excuse me! elnézést kérek!
Sorry! Bocsánot!
to move mozog
to get someone’s attention valakinek a figyelmet felhívni
to wave int
a crowd tömeg
to force erőszakol
to pass elhalad
to interrupt félbeszakit
to miss lemarad
to celebrate ünnepel
celebration ünneplés
noun főnév
adjective melléknév
adverb határozószó
how hogy/hogyan
quickly gyorsan
slowly lassan
opposite ellentéte
to add hozzáad
to provide nyújt
thief tolvaj
similar hasonló
together együtt
a couple pár
automatically automatikusan
extra plussz
nice szép
neat rendezett
a mistake egy hiba
to spell betűz
quick gyors
quickly gyorsan
bad rossz
badly rosszul
easy könnyű
easily könnyen
heavy nehéz
heavily nehézen
awkward kellemetlen
to accelerate gyorsul
to bark ugat
quiet csendes
quietly csendesen
loud hangos
loudly hangosan
a blocked nose eldugult orr
a runny nose folyik az orr
liquid folyadék
a tissue papír zsebkendő
to cough köhög
to sneeze tüsszent
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
to have a temperature valakinek láza van
fever láz
to bump into összefut valakivel
earache fülfájás
toothache fogfájás
backache hátfájás
lumbago lumbágó
to break tör
broken törött
leg láb
arm kar
finger ujj
back hát/derék
ankle boka
I feel sick rosszul vagyok/hányingerem van
to vomit hány
to bump into összefut valakivel
a job interview állás interjú
to follow követ
tall magas
young fiatal
long hosszú
red hair vörös haj
green zöld
glasses magas
high-heeled shoes magas sarkú cipő
grey szürke
dark grey sötét szürke
a skirt szoknya
a jacket kabátka
a handbag retikül
a shoulder váll
a shoulder bag válltáska
a plastic bag nejlonzacskó
a carrier bag műanyag szatyor
conversation beszélgetés
receptionist recepciós
appointment időpont
foyer hall/receoció
male férfi
female női
to apply for a job álláshírdetésre jelentkezni
memory memória
surname vezetéknév
odd furcsa
strange furcsa
weird furcsa
to catch up utolér
relevant lényeges
irrelevant lényegtelen
to check ellenőriz
second-hand használt
connected to something valamihez kapcsolódó
for example például
used használt
brand new vadonatúj
completely teljesen
to advertise reklámoz
advertisment, advert, ad’ reklám
condition állapot
state állapot
mileage megtett kilóméter
to service karbantart
steering jármű kormányzása
brakes a fék rendszer
geabox sebeségváltómű
to repair javít
to fix javít
dangerous veszélyes
an accident baleset
size méret
an alarm system riasztóberendezés
security biztonság
to be in charge of something felelős valamiért
martial art harcművészet
up fel
down le
under alatt
over fölött
fence kerítes
neighbour szomszéd
to hez/hoz
towards felé
destination úticél
along mentén
across át
cul-de-sac zsákutca
through keresztül
bullet golyó
to get dressed felöltözik
hole lyuk
shirt sleeve ingujj
coat sleeve kabátujj
several néhány
traffic lights közlekedési lámpa
to get lost eltéved
onwards előre
crack an egg (cracked an egg) tojást feltörni
scrambled eggs rántotta
poach (poached) buggyant
a poached egg buggyant tojás
mix (mixed) kever
pour (poured) önt
wait (waited) vár
firm szilárd
stir (stirred) megkever
a spatula szedőlapát
wooden fából való
plastic műanyag
a frying pan serpenyő
a saucepan lábos
brand-new vadonatúj
slowly lassan
quick gyors
finish befejeződik
in a hurry sietve
in a rush sietve
hurry – hurried siet
rush (rushed) siet
spend time (spent time) időt tölteni
make sure (made sure) meggyőződik
a mistake hiba
bomb disposal expert bombaszakértő
fast gyors/gyorsan
cutlery evőeszköz
fork villa
knife kés
spoon kanál
salt
pepper bors
sugar cukor
sweetener édesítő
what? mi?
how? hogy?/hogyan?
when amikor
when? mikor?
why? miért?
how long? mennyi ideig?
who? ki?
which? melyik?
blue whale kék bálna
traffic lights közlekedési lámpa
free szabad
slightly kissé
formal formális
more formal formálisabb
 fling (flung) dob
 toss (tossed) hajít
busy elfoglalt
 expect (expected) számít valamire
what name? milyen név alatt?
 sit down (sat down) leül
 season (seasoned) fűszeresz/ízesít
 pick something up (picked something up) felvesz valamit
 shake (shook) megráz
 add hozzáad
 grind (ground) darál
too much túl sok
 fill (filled) tölt
 bet fogod
 sneeze (sneezed) tüsszent
Finally végül
 tell (ld) mond
 open (opened) kinyit
 calm down (calmed down) csillapodik
 finish (finished) befejeződik
 drink (drank) iszik
apple juice almalé
mineral water ásványvíz
carbonated szénsavas
bubble buborék
still mineral water szénsavmentes ásványvíz
 clear (cleared) leszed
 clear away (cleared away) eltakarít
 put (put) tesz
dishwasher mosogotógép
 turn something on (turned on) bekapcsol
 start (started) kezd
 put back (put back) visszatesz
fridge hűtőszekrény
a cloth törlő
damp nedves
 wipe (wiped) töröl
 clean (cleaned) takarít
 throw away (threw away) eldob
crumbs morzsa
outside kint
a dish tál
 reply (replied) válaszol
 be in a good mood (was) jó kedve van valakinek
 catch up with somebody utolér valakit
sort fajta
type típus
kitchen sink konyhai mosogató
postman postás
I’m sure biztos vagyok benne
 need szüksége van
hang on! várj!
 hear (heard) hall
 deliver (delivered) szállít/kézbesít
an invitation meghívás
 invite meghív
a bill számla
last chance utolsó lehetőség
envelope boríték
Dear Miss Swett Kedves Swett kisasszony
 offer (offered) kinál
in my opinion véleményem szerint
suitable megfelelő
most suitable a legmegfelelőbb
candidate jelölt
security manager biztonsági igazgató
 experience (experienced) tapasztal
experience tapasztalat
 teach (taught) tanít
self-defence önvédelem
 combine (combined) összekapcsol
combination összeállítás
knowledge tudás
expert knowledge szaktudás
officially hivatalosan
 accept (accepted) elfogad
 contact (contacted) kapcsolatba lép
convenient kényelmes
 congratulate (congratulated) gratulál
congratulations gratulálok
well done! bravó!
interested in érdekli valami
manager igazgató
chart táblázat
 save time időt spórol
 save money pénzt spórol
native speaker anyanyelvű
square tér
 reserve – reserved lefoglal
 check – checked ellenőriz
free szabad
a conversation beszélgetés
 book lefoglal
 look at megnéz
 order rendel
 bring – brought hoz
a pint 0.568 liter
draught beer csapolt sör
chips hasábburgonya
rare angolos/véres
medium rare félig nyers
medium közepesen átsült
well-done teljesen átsült
 write something down – wrote down leír
a toast pohárköszöntő
 ast someone’s health iszik valaki egészégére
 clink glasses koccint
topic téma
topical aktuális
this isn’t what I ordered Nem ezt rendeltem
this food is cold ez az étel hideg
will my food be long? sokat kell még várni a ételemre?
this food doesn’t taste fresh Ez az étel nem tűnik frissnek
this food is off Ez az étel romlott
 compensate – compensated kárpótol
to come jön
to go megy
to live él
to work dolgozik
to read olvas
to write ír
to drive vezet
to walk sétál
to run fut
to swim uszik
to like kedvel/tetszik
to love szeret
to wash mos
to wake up felébred
to get up felkel
to fly repül
to play játszik
to carry visz
always mindig
never soha
every day mindennap
every saturday minden szombaton
sometimes néha
three times a week hetente háromszor
every weekend minden hétvégen
twice a year évente kétszer
usually általában
normally általában
always mindig
nearly always majd nem mindig
true IGAZ
false nem igaz
butcher hentes
nurse nővér
soldier katona
dentist fogorvos
cleaner takaritó
bus driver autóbuszvezető
shop assistant eladó
waiter pincer
to cut vág
meat hús
to help segít
to defend véd
to look after gondoskodik
to clean takarít
a building épület
to drive vezet
to sell elad
thing dolog
to bring hoz
a drink egy ital
food étel
to pronounce kiejt
pronunciation kiejtés
ability képeség
possible lehetséges
not possible nem lehetséges
impossible lehetetlen
polite udvarias
impolite udvariatlan
rude (very impolite) goromba
of course természetesen
to receive kap
to get kap
a question kérdés
an answer válasz
to ask a question kérdez
to reply válaszol
just a moment egy pillanat
to compare összehasonlít
a comparison összehasonlítás
same ugyanaz
similar hasanló
different különböző
to spot észrevész
like tetszik
love szeret
want akar
need szüksége van
know tud
understand ért
remember emlékszik
forget elfelejt
prefer jobban tetszik
hate gyűlöl
mean gondol
believe hisz
hammer kalapács
sideburns pajesz
to fight harcol
crime fighter bűnezésellen harcos
superhero szuperhős
to exercise edz
to work out (synonym for exercise) edz
permanent állandó
temporary átmeneti
always mindig
never soha
sometimes néha
usually általában
often gyakran
occupation foglalkozás
job állás
cocktail koktél
unicorn egyszarvú
parrot papagai
horse
cheetah gepárd
kangaroo kengurú
elephant elefánt
frog béka
fly légy
wing szárny
to kill öl
to destroy elpusztít
a planet bolygó
a magazine magazin
a magazine cover címlap
it’s raining esik az eső
street utca
wet vizes
to fall esni
sky ég
puddle tócsa
umbrella esernyő
windscreen wipers ablaktörlő
mask álarc
shoulder pad válltömés
top felső
strong erős
biceps bicepsz
haircut frizura
like tetszik
love szeret
want akar
need szüksége van
know tud
understand ért
remember emlékszik
forget elfelejt
prefer jobban tetszik
hate gyűlöl
mean gondol
believe hisz
sibling testvér
boot csizma/bakancs
ankle boka
uncle nagybátya
aunt nagynéni
nephew unokaöcs
niece unokahúg
to compare ősszehasonlít
similarity hasonlóság
difference különbség
petrol benzin
cheap olcsó
petrol station benzinkút
remote control távirányitó
to make a decision dönteni
old öreg / idős
older öregebb / idősebb
young fiatal
younger fiatalabb
short alacsony (személy) / rövid
shorter alacsonyabb (személy) / rövidebb
happy boldog
happier boldogabb
easy könnyű
easier könnyebb
early korán/korai
earlier korábban/korábbi
careful óvatos
more careful óvatasabb
expensive drága
more expensive drágább
interesting érdekes
more interesting érdekesseb
good
well jól
better jobb
bad rossz
worse rosszabb
old older
large larger
strong stronger
modern more modern
intelligent more intelligent
old régi / öreg
older régibb / öregebb
large nagy
larger nagyobb
strong erős
stronger erősebb
modern korszerű
more modern korszerűbb
intelligent intelligens
more intelligent intelligensebb
easy opposite-hard/difficult
könnyű ellentéte-nehéz
easier opposite -harder / more difficult
könnyebb ellentéte – nehezebb
cold opposite – hot
hideg ellentéte – forró
colder opposite -hotter
hidegebb ellentéte – forró
good opposite-bad
ellentéte-rossz
better opposite – worse
jobb ellentéte-rosszabb
cold hot   colder  – hotter
tall short  taller  – shorter
good bad  better – worse
easy hard  easier – harder
easy difficult easier – more difficult
grandparent nagyszülő
grandparents nagyszülők
grandchild unoka
grandson fiúunoka
granddaughter lányunoka
father-in-law após
mother-in-law anyós
son-in-law vej
daughter-in-law meny
piffle szamárság
luck szerencse
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
certain biztos
to introduce bemutat
question mark kérdőjel
question kérdés
a uniform egyenruha
he’s asleep alszik
accident baleset
motorway autópálya
today ma
yesterday tegnap
the day before yesterday tegnapelőtt
tomorrow holnap
the day after tomorrow holnapután
swift gyors
swiftly gyorsan
confident magabiztos
to jump ugrik
place hely
movement mozgás
ATM bankautomata
lock zár
to open kinyit
to put into gear sebességbe kapcsol
would you like? szeretne?
want akar
what would you like? Mit szeretne?
What do you want? Mit akarsz?
polite udvarias
impolite udvariatlan
rude goromba
awful szörnyű
terrible borzasztó
horrible rémes
deaf süket
staff személyzet
to offer kinál/ajánl
nice kedves
popular népszerű
unpopular népszerűtlen
general általános
specific konkrét
to work dolgozik
to record felvesz
to watch figyel
to bake süt
to copy másol
to carry visz
to marry házasodik
to study tanul
a winery borászat
a cellar pince
dinner vacsora
A restaurant étterem
pork disznóhús
chicken csirke
spinach spenót
pumpkin tök
mashed potato krumplipüré
to begin kezd
to buy vesz
to drink iszik
to eat eszik
to forget elfelejt vmit
to find talál
to give ad
to go megy
to pay fizet
to put rak
to read olvas
to say mond
to speak beszél
to stand áll
to think gondol
potato burgonya
onion hagyma
goose liba
turkey pulyka
Christmas present karácsonyi ajándék
Christmas carol ének
a tie nyakkendő
skull koponya
gloves kesztyű
wooly hat kötött sapka
to wrap csomagol
to decorate díszit
vegetables zöldség
carrot sárgarépa
Brussels sprout kellbimbó
cabbage káposzta
meat hús
goose leg libacomb
garlic fokhagyma
to buy – bought vesz
to bring – brought hoz
recipe recept
ingredients összetevők/hozzávalók
flour liszt
bicarbonate of soda szódabikárbóna
teaspoon teáskanál
table spoon evőkanál
ginger gyömbér
to grind – gound őröl
ground őrölt
cinnamon fahéj
I don’t know Nem tudom
I don’t care Nem érdekel
to forget – forgot elfeléjt
not important nem fontos
egg tojás
to lay an egg tojást tojni
fried egg tükörtojás
molasses mélasz
viscous nyúlos
sieve szita
to sift – sifted szitál
food mixer konyhai robotgép
to mix kever
to rub dörsöl
to collect összegyűlik
to throw dob
breadcrumbs morzsa
fork villa
whisk habverő
rolling pin sodrófa
to confuse – confused összezavar
confused zavart
to celebrate ünnepel
a source forrás
Religious festival vallási ünnep
the day before előző nap
to play játszik
to prepare készít
to organise szervez
to turn on bekapcsol
to turn off kikapcsol
a hob főzőlap
an oven sütő
important fontos
stress stressz
naturally természetesen
tradition hagyomány
traditionally hagyonmányosan
it depends attól függ
tree trunnk fatörzs
fairy lights karácsonyi égők
Christmas songs karácsonyi dalok
nasty komisz
a miser fösvény
to spend költ
to hate gyűlöl
to collect gyűjt
pots of money nagyon sok pénz
huge amounts of cash készpénz rengetek mennyiségben
old öreg
candle gyertya
a money-lender hitelező
a usurer uzsora
to charge interest kamatot felszámít
fair tiszteséges
to exploit kihasznál
nice kedves
to check elenőriz
on time időben
to be late késik
to deduct levon
salt
lunchtime ebédidő
toilet paper WC papír
day off szabadnap
to count számol
a ghost szellem
almost majdnem
to wet the bed az ágyba vízelni
business cég
to be nice kedves lenni
to spend költ
for ever and ever örökké
to show mutat
portable hordazható
to remind emlékeztet
a girlfriend barátnő
a boss főnök
to leave elmegy
to arrive érkezik
dead halott
to die meghal
nobody senki
to visit látogat
a grave sír
upset felizgatatt
to feel érez
a couple pár
happy boldog
to go to sleep – went to sleep elalszik
to wake up – woke up felébred
mean fukar
stingy fukar
horrible szörnyű
expensive drága
to rush – rushed rohan
surprised meglepődött
a present ajándék
lyrics dalszöveg
title cím
weird furcsa
partridge fogoly
pear tree körtefa
turtle-dove gerle
blackbird rigó
ring gyűrű
gold arany
who cares? kit érdekel?
to lay an egg tojást tojik
rhythm ritmus
swan hattyú
maid leány
to leap ugrik
kangaroo kenguru
rabbit nyúl
grasshopper szöcske
piper dudás
bagpipes duda
a drummer dobos
to drum dobol
chat cseveg;s
reason ok
to fill tölt
air levegő
crescendo fokozatos erősödés
to imagine – imagined elképzel
stage színpad
microphone mikrofon
loudspeaker hangszóró
lung(s) tödő(k)
audience közönség
ceiling plafon
curly göndör
straight egyenes
quiet csendes
loud hangos
louder hangosabb
to sing énekel
to release kienged
to damage megkárosít
too much túl sokat
to put on weight hízik
success siker
stomach gyomor
permission engedély
to compare összehasonlít
a comparison összehasonlítás
hopefully remélhetőleg
to recover felépül
relaxed kipihent
refreshed felfrissült
uncle nagybátya
aunt nagynéni
nephew unokaöcs
niece unokahúg
happy boldog
happier boldogabb
easy könnyű
easier könnyebb
early korán/korai
earlier korábban/korábbi
careful óvatos
more careful óvatosabb
expensive drága
more expensive drágább
interesting érdekes
more interesting érdekesebb
good
well jól
better jobb
bad rossz
worse rosszabb
awful szörnyű
to continue folytatódik
-ish körülbelül
how far from…? milyen messze …tól/től?
a headache fejfájás
A stomach ache gyomorfájás
to hurt fáj
to ache fáj
painful fájdalmos
a hangover másnaposság
to be hung-over másnapos
to have a cold meg van fázva
an infection fertőzés
blocked eldugult
to sneeze tüsszent
damp nedves
wet vizes
soaking wet bőrig ázott
to be in the doghouse büntetésben van
eccentric különc
elegant elegáns
ecelctic eklektikus
electric eel elektromos angola
to pay attention figyelni
type típus
yellow-ish sárgás
carbonated szénsavas
bubbles buborék
phrase kifejezés
useful hasznos
polite udvarias
to order rendel
a pint of beer 1 korsó sör
a 1/2 pint of beer 1 pohár sör
shandy radler
lemonade szénsavas limonádé
table service kiszolgálás az asztálnál
counter service kiszolgálás a pultnál
to tip borravalót adni
a tip borravaló
to finish befejez
a bench pad
to fall asleep elalszik
wetter than vizessebb mint…
to cough köhög
to sneeze tüsszent
to have a sore throat faj a torka
to have a blocked nose eldugult az orra
rabies veszettség
originally eredetileg
disease betegség
often gyakran
better jobb
to convince meggyőz
to realize észrevesz
to decide dönt
to offer kínál/felajánl
to catch a cold megfázik
situation helyzet
realise észrevesz
I’m sorry sajnálom
to behave viselkedik
badly rosszul
to forgive megbocsát
to accept elfogad
the matter is closed az ügy le van zárva
excuse me! elnézést kérek!
Sorry! Bocsánot!
to move mozog
to get someone’s attention valakinek a figyelmet felhívni
to wave int
a crowd tömeg
to force erőszakol
to pass elhalad
to interrupt félbeszakit
to miss lemarad
to celebrate ünnepel
celebration ünneplés
noun főnév
adjective melléknév
adverb határozószó
how hogy/hogyan
quickly gyorsan
slowly lassan
opposite ellentéte
to add hozzáad
to provide nyújt
thief tolvaj
similar hasonló
together együtt
a couple pár
automatically automatikusan
extra plussz
nice szép
neat rendezett
a mistake egy hiba
to spell betűz
quick gyors
quickly gyorsan
bad rossz
badly rosszul
easy könnyű
easily könnyen
heavy nehéz
heavily nehézen
awkward kellemetlen
to accelerate gyorsul
to bark ugat
quiet csendes
quietly csendesen
loud hangos
loudly hangosan
a blocked nose eldugult orr
a runny nose folyik az orr
liquid folyadék
a tissue papír zsebkendő
to cough köhög
to sneeze tüsszent
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
to have a temperature valakinek láza van
fever láz
to bump into összefut valakivel
earache fülfájás
toothache fogfájás
backache hátfájás
lumbago lumbágó
to break tör
broken törött
leg láb
arm kar
finger ujj
back hát/derék
ankle boka
I feel sick rosszul vagyok/hányingerem van
to vomit hány
to bump into összefut valakivel
a job interview állás interjú
to follow követ
tall magas
young fiatal
long hosszú
red hair vörös haj
green zöld
glasses magas
high-heeled shoes magas sarkú cipő
grey szürke
dark grey sötét szürke
a skirt szoknya
a jacket kabátka
a handbag retikül
a shoulder váll
a shoulder bag válltáska
a plastic bag nejlonzacskó
a carrier bag műanyag szatyor
conversation beszélgetés
receptionist recepciós
appointment időpont
foyer hall/receoció
male férfi
female női
to apply for a job álláshírdetésre jelentkezni
memory memória
surname vezetéknév
odd furcsa
strange furcsa
weird furcsa
to catch up utolér
relevant lényeges
irrelevant lényegtelen
to check ellenőriz
second-hand használt
connected to something valamihez kapcsolódó
for example például
used használt
brand new vadonatúj
completely teljesen
to advertise reklámoz
advertisment, advert, ad’ reklám
condition állapot
state állapot
mileage megtett kilóméter
to service karbantart
steering jármű kormányzása
brakes a fék rendszer
geabox sebeségváltómű
to repair javít
to fix javít
dangerous veszélyes
an accident baleset
size méret
an alarm system riasztóberendezés
security biztonság
to be in charge of something felelős valamiért
martial art harcművészet
up fel
down le
under alatt
over fölött
fence kerítes
neighbour szomszéd
to hez/hoz
towards felé
destination úticél
along mentén
across át
cul-de-sac zsákutca
through keresztül
bullet golyó
to get dressed felöltözik
hole lyuk
shirt sleeve ingujj
coat sleeve kabátujj
several néhány
traffic lights közlekedési lámpa
to get lost eltéved
onwards előre
crack an egg (cracked an egg) tojást feltörni
scrambled eggs rántotta
poach (poached) buggyant
a poached egg buggyant tojás
mix (mixed) kever
pour (poured) önt
wait (waited) vár
firm szilárd
stir (stirred) megkever
a spatula szedőlapát
wooden fából való
plastic műanyag
a frying pan serpenyő
a saucepan lábos
brand-new vadonatúj
slowly lassan
quick gyors
finish befejeződik
in a hurry sietve
in a rush sietve
hurry – hurried siet
rush (rushed) siet
spend time (spent time) időt tölteni
make sure (made sure) meggyőződik
a mistake hiba
bomb disposal expert bombaszakértő
fast gyors/gyorsan
cutlery evőeszköz
fork villa
knife kés
spoon kanál
salt
pepper bors
sugar cukor
sweetener édesítő
what? mi?
how? hogy?/hogyan?
when amikor
when? mikor?
why? miért?
how long? mennyi ideig?
who? ki?
which? melyik?
blue whale kék bálna
traffic lights közlekedési lámpa
free szabad
slightly kissé
formal formális
more formal formálisabb
 fling (flung) dob
 toss (tossed) hajít
busy elfoglalt
 expect (expected) számít valamire
what name? milyen név alatt?
 sit down (sat down) leül
 season (seasoned) fűszeresz/ízesít
 pick something up (picked something up) felvesz valamit
 shake (shook) megráz
 add hozzáad
 grind (ground) darál
too much túl sok
 fill (filled) tölt
 bet fogod
 sneeze (sneezed) tüsszent
Finally végül
 tell (ld) mond
 open (opened) kinyit
 calm down (calmed down) csillapodik
 finish (finished) befejeződik
 drink (drank) iszik
apple juice almalé
mineral water ásványvíz
carbonated szénsavas
bubble buborék
still mineral water szénsavmentes ásványvíz
 clear (cleared) leszed
 clear away (cleared away) eltakarít
 put (put) tesz
dishwasher mosogotógép
 turn something on (turned on) bekapcsol
 start (started) kezd
 put back (put back) visszatesz
fridge hűtőszekrény
a cloth törlő
damp nedves
 wipe (wiped) töröl
 clean (cleaned) takarít
 throw away (threw away) eldob
crumbs morzsa
outside kint
a dish tál
 reply (replied) válaszol
 be in a good mood (was) jó kedve van valakinek
 catch up with somebody utolér valakit
sort fajta
type típus
kitchen sink konyhai mosogató
postman postás
I’m sure biztos vagyok benne
 need szüksége van
hang on! várj!
 hear (heard) hall
 deliver (delivered) szállít/kézbesít
an invitation meghívás
 invite meghív
a bill számla
last chance utolsó lehetőség
envelope boríték
Dear Miss Swett Kedves Swett kisasszony
 offer (offered) kinál
in my opinion véleményem szerint
suitable megfelelő
most suitable a legmegfelelőbb
candidate jelölt
security manager biztonsági igazgató
 experience (experienced) tapasztal
experience tapasztalat
 teach (taught) tanít
self-defence önvédelem
 combine (combined) összekapcsol
combination összeállítás
knowledge tudás
expert knowledge szaktudás
officially hivatalosan
 accept (accepted) elfogad
 contact (contacted) kapcsolatba lép
convenient kényelmes
 congratulate (congratulated) gratulál
congratulations gratulálok
well done! bravó!
interested in érdekli valami
manager igazgató
chart táblázat
 save time időt spórol
 save money pénzt spórol
native speaker anyanyelvű
square tér
 reserve – reserved lefoglal
 check – checked ellenőriz
free szabad
a conversation beszélgetés
 book lefoglal
 look at megnéz
 order rendel
 bring – brought hoz
a pint 0.568 liter
draught beer csapolt sör
chips hasábburgonya
rare angolos/véres
medium rare félig nyers
medium közepesen átsült
well-done teljesen átsült
 write something down – wrote down leír
a toast pohárköszöntő
 ast someone’s health iszik valaki egészégére
 clink glasses koccint
topic téma
topical aktuális
this isn’t what I ordered Nem ezt rendeltem
this food is cold ez az étel hideg
will my food be long? sokat kell még várni a ételemre?
this food doesn’t taste fresh Ez az étel nem tűnik frissnek
this food is off Ez az étel romlott

Videó ajánló

Olvasson tovább