KI NYER MA? - JÁTÉK ÉS MUZSIKA TÍZ PERCBEN

NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK

A nyereményjáték szervezője

A „Ki nyer ma? – Játék és muzsika tíz percben” napi nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező/MTVA).

A nyeremény átadója

A nyeremények átadásának lebonyolítását a nyertesek részére a Szervező, vagy az adott nyereményt felajánló (továbbiakban: Felajánló) vállalja. A Felajánló naponta vagy hetente változhat. Szervező az adott Felajánló nevét minden egyes játék alkalmával a Játékban teszi közzé.

A Játékban résztvevő személye

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy (a továbbiakban: Játékos) ha megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek és önként jelentkezett a játékra. A jelentkezők közül a Szervező az adott napi játékost sorsolás útján választja ki. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a játékra az email-en, sms-ben, üzenetrögzítős telefonon történő jelentkezéssel (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama, gyakorisága

A Játék 2023 májusában indult és visszavonásig tart, minden hétköznap (hétfőtől péntekig) reggel a Bartók Rádióban.

A Játék menete

A Játék során a Bartók Rádió Muzsikáló reggel műsorának élő adásában minden hétköznap (hétfőtől – péntekig) Szervező kérdéseket tesz fel, amelyekre a Játékos a helyes választ azonnal, az élő adásban adhatja meg. A játék vége után válaszadás nem lehetséges.

A helyes válaszadók neve és email-címe kerül rögzítésre.

A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertes nyereménye a Játékban ismertetett napi nyeremény. A nyertes neve az élő adásban nyilvánosságra kerül, nyereményét a Szervező vagy az általa felkért Partner (Media Services Company Magyarország Kft, címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a nyertes címére postán küldi meg vagy személyesen juttatja el a nyertes által kapcsolatfelvételkor megadott címre.

A nyeremény más nyereményre/pénzre át nem váltható, és másra át nem ruházható.

A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

A Szervező bármilyen vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan intézkedés következtében, amely a Játékra hatással lehet.

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A Játékos a részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az interneten is közzé tehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelés

Adatkezelő: A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Felajánló részére személyes adatait átadja, és Felajánló azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Játék eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a Felajánló a Szervező hozzájárulásával közvetlenül a Játékostól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adatokat.

Adatfeldolgozó:

A Szervező a játék eredményes lebonyolítása érdekében Felajánlót bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a 2. pontban foglalt Lebonyolító a Szervezővel hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak a Szervező írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról Szervező tájékoztatja a Játékosokat.

 

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a Felajánló részére személyes adatait átadja, és Felajánló azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje.

Az adatkezelés célja:

Szervező mint adatkezelő és a Felajánló mint adatfeldolgozó a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

  • a Játék eredményes lebonyolítása,
  • a Játékos azonosítása,
  • a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából

A kezelt adatok köre:

Szervező és a Felajánló a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelik a Játékos alábbi személyes adatait:

  • a Játékban történő részvételhez a Játékos nevét;
  • a nyertes Játékos esetében a kapcsolatfelvételkor megadott adatokat;
  • a nyeremény postai kézbesítése esetén: név, lakcím /postai cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a Szervezővel és a Felajánlóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak Adatkezelésre vonatkozó rendelkezései szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek (Felajánlónak) nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A    Játékos    kérheti    személyes    adatainak    törlését,    kivéve,    ha     az     adatkezelés    szükséges a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
  • közérdekből végzett feladat ellátásához;
  • a népegészségügyet érintő közérdekből;
  • közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A   Játékos    jogosult    arra,    hogy    kérésére    a    Szervező    korlátozza    az    adatkezelést,    ha a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig; az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri; a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat     jogi      igényének      előterjesztéséhez,      érvényesítéséhez      vagy      védelméhez;      vagy a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be/kérheti.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://naih.hu/

Egyéb rendelkezések:

A Szervező nem oszt szét a Játék felhívásban megadott napi nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Olvasson tovább