89. Oscar®-díjátadó gála

Hivatalos játékszabályzat - Oscar tippelős játék

 

A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

 

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a mediaklikk.hu/oscar oldalon történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Játék időtartama

“A Játékot a Szervező indítja  2017.02.17-én. A Játékban egészen az  Oscar-díjátadó gála indulásáig lehet tippelni, ami magyar idő szerint 2017.02.27 02.30 lesz.  A Játékos a Játék időtartalma alatt bármikor részt vehet a Játékban, de regisztráció után csak egyszer tippelhet.”​ A 89. Oscar-gálát  a Duna Televízió élő adásban közvetít a Los Angeles-i Dolby színházból (2017.02.27. 01.00-tól várhatóan 06.00-ig).

 

A Játék menete

A Játékos regisztrál a mediaklikk.hu/oscar weboldalon található Oscar Tippelős Játékba. Regisztrálás után tippelhet arra, hogy a 89. Oscar-díjátadón, a 24 kategóriákban a zsűri kinek, melyik produkciónak adja majd az Oscar szobrot. 24 kategória van, tehát 24 helyes válasz esetén a Játékos “helyes megfejtést beküldővé” válik.

 

Ha nincs helyes megfejtést beküldő a játékban, akkor a nyeremény nem kerül átadásra, viszont a nyereményben lévő 5db páros mozijegy kiosztásra kerül a tippelők között (lsd. tippelők jutalmazása részben). Amennyiben több helyes megfejtést beküldő van, akkor a legelső helyes megfejtést beküldő kapja a nyereményt. Amennyiben egy helyes megfejtést beküldő van, akkor értelemszerűen kizárólag ő kapja a nyereményt.

A nyertes értesítése: 2017.02.27-én a Talpra magyarban (Petőfi Rádió) a műsorvezetők felhívják a regisztrációban megadott telefonszámot. Ha a nyertes felveszi a telefont, megkapja a nyereményét. Amennyiben nem veszi fel a telefont, a második leggyorsabb helyes megfejtést beküldő Játékost hívják telefonon. Ha felveszi, övé a nyeremény. Ha a harmadik helyes megfejtést beküldő sem veszi fel a telefont, úgy a nyeremény nem kerül átadásra, viszont a nyereményben lévő 5db páros mozijegy kiosztásra kerül a tippelők között (lsd tippelők jutalmazása részben).

Tippelők jutalmazása:

A tippelésben résztvevők között 20db páros jegy kerül kisorsolásra.

 

Azon tippelőket, akik az Oscar Tippelő Játék linkjét saját vagy vállalati Facebook oldalukon megosztják egy szavazásra buzdító poszt kíséretében, a zsűri páros mozijeggyel jutalmazza a Cinemacity (elugró link) felajánlásában. A zsűri a mediaklikk.hu/oscar weblap szerkesztőiből és az Oscar-gála televíziós közvetítés magyar szerkesztőiből áll és a posztok szellemessége alapján döntenek. Ezen posztokat a Szervező, vagy az Új Média és Teletext Kft. szerkesztősége felhasználhatja saját oldalain és közösségi oldalain korlátozás  nélkül.

 

 

Nyeremények

Az Oscar Tippelős Játék nyereménye egy 5db páros mozijegyből álló csomag a Cinemacityfelajánlásában.

 

A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról a Játék Szervezője gondoskodik, amennyiben a regisztráció helyesen történt és a Játékos jól tüntette fel elérhetőségeit.

 

A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által kezdeményezett regisztráció útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.

A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa. Az adatok továbbítása illetve feldolgoztatása az Új Média és Teletext Kft-vel való együttműködés keretében történik.

A Játékos minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a regisztráció során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, születési idő, stb.) a Szervező adatbázisába kerüljenek, ahol a hírlevélről történő leiratkozásig megőrzik azokat, és a Szervező – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.

A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.

A Játékos a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata az alábbi címen található: http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat

 

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

További olvasnivalók