PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és általános szerződési feltételek

A Dal 2017 kijevi videobloggere

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban MTVA) pályázatot hirdet A Dal 2017 című műsorsorozat kijevi videobloggerének kiválasztására (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázónak legalább egy, legfeljebb két perc hosszúságú videót (a továbbiakban: Video) kell készítenie arról, miért ő a legalkalmasabb videoblogger, aki Kijevből, a 62. Eurovíziós Dalfesztivál helyszínéről tudósítja a magyar nézőket a dalversenyről, a helyi kultúráról, a zenei életről és a fiatalok szokásairól. A Video-ban maga a pályázó is legyen látható.

Az alábbi Pályázati felhívás és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Felhívás) a Pályázat részvételi feltételeit, valamint a részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. Részvételi feltételek

1.1. A versenyben részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú vagy Magyarországon lakóhellyel (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Pályázó).

1.2. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Felhívás tartalmát és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.

A Pályázatra történő jelentkezéssel a Versenyző és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Felhívásban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

1.3. Egy Pályázó egy Videoval jelentkezhet a Versenybe, amely nem lehet rövidebb 1 és nem lehet hosszabb 2 percnél, és tartalma nem lehet jogsértő (különösen nem sértheti harmadik személy személyiségi, illetve szerzői jogait, valamint a médiatartalmakra vonatkozó előírásokat).

1.4. Amennyiben a nyertes pályázó ellen a kijevi verseny elődöntőjéig terjedő időszakban büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a pályázat kiírója visszaléptetheti és kizárhatja az utazás lehetőségéből.

 

2.   A verseny leírása, menete

2.1. Jelentkezés

A Pályázatra a jelen Felhívás elolvasását és tudomásul vételét követően, pályázati Video-nak és a kitöltött Jelentkezési lapnak a kijeviblogger@mtva.hu e-mail-címre történő elküldésével lehet jelentkezni. A levél tárgyaként fel kell tüntetni: A Dal 2017 kijevi videobloggere pályázat.

Beküldési határidő: 2017. március 15.

– Olvasd el a Felhívást,
–  készítsd el a pályázati Video-t,
– a Videot és az adataiddal kitöltött Jelentkezési lapot küldd el a kijeviblogger@mtva.hu címre A Dal 2017 kijevi videobloggere pályázat megjelöléssel!

A jelentkezéssel Pályázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Felhívásban foglalt feltételeket.

A beküldési határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

2.2. Nyeremény

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, az eredményhirdetés 2017. március 31.

A pályázat nyertese repülőjegyet, 5 éjszakás, két fő részére szóló szállást kap a maiUtazás.hu jóvoltából, valamint három napi belépésre jogosító újságírói belépő mellett, belépőjegyet nyer a nemzetközi dalverseny május 13-i döntőjére Kijevbe az MTVA felajánlásában.

A pályázat győztese vállalja, hogy a 2017. április 1. és május 9. közötti időszakban heti legfeljebb 2-3 percben video-anyagokat készít A Dal 2017 nyertesének felkészüléséről, az ukrajnai utazás előkészületeiről.

A pályázat nyertese továbbá vállalja, hogy május 9. és 14. között részt vesz a kijevi utazáson, és napi 2-3 perces videó tudósításokat küld a helyi eseményekről, szokásokról és a dalversenyről.

A pályázat nyertese a fent írt kötelezettségeire vonatkozóan külön szerződést köt az MTVA-val.

 

3.   A Pályázó jogai és kötelezettségei

3.1. Pályázó a pályázati Video beküldésével (2.1. pont) térítésmentesen, térbeli, időbeli és számbeli korlát nélkül, harmadik személyre is átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a Video lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.), a Video többszörözését és terjesztését, a Video archiválását és a Video nyilvános előadását.

3.2. Pályázó szavatolja, hogy az általa a pályázatra beküldött video-t saját maga készítette, valamint hogy filmelőállítóként az MTVA részére engedélyezett mértékű jogokkal kizárólagosan, harmadik személy részére is engedélyezhető módon rendelkezik. Pályázó szavatolja, hogy a Video nem tartalmaz jogsértő elemet és alkalmas arra, hogy az MTVA azt a közszolgálati médiaszolgáltatásban, illetve a számára engedélyezett bármely módon jogszerűen felhasználja, így különösen: nem sérti harmadik személy jogait és nem ütközik jogszabályba.

3.3. Az MTVA-t mint felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a Video esetleges jogsértő tartalmával kapcsolatban (így különösen esetleges más alkotóival és szereplőivel, illetve az abban felhasznált tartalmi elemekkel összefüggésben).

Pályázó szavatolja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért, hatóság vagy bíróság által alkalmazott jogkövetkezményért közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt: e közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Pályázót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – a Pályázó közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül a Pályázóhoz irányíthatja, perbe, hatósági eljárásba bevonhatja.

Amennyiben a Video valamely elemének felhasználása közös jogkezelő szervezet engedélyéhez kötött (pl. háttérzene), erről Pályázó írásban, a Video és a Jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg tájékoztatja az MTVA-t és kérés esetén a felhasznált elemmel kapcsolatos egyéb adatokat is megadja a közös jogkezelőnek történő adatszolgáltatás érdekében.

3.4. A jelen Felhívásban és a Jelentkezési lapban foglaltak megsértése, valamint jogsértés esetén Szervezők kizárhatják Pályázót a versenyből.

3.5. Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot (http://www.mtva.hu/images/download/kozerdeku/kozzeteteli_lista/altalanos/2015/mtva_adatvedelmi_szabalyzat.pdf), és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat. Pályázó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban –, a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA A Dal 2017 kijevi videobloggere versenyen való részvételéhez szükséges mértékben, a jelentkezési lap beküldésével létrejövő szerződés megkötése és nyilvántartása, valamint a Video felhasználása és az azt tartalmazó műsorszám nyilvántartása céljából kezelje.

3.6. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: Pályázó szavatolja, hogy megfelel a Felhívás részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak.

A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Pályázót terhelik, azokért az MTVA nem felel.

Jelentkezési lap letöltés >>>

Videó ajánló

Olvasson tovább