×

A Dal 2017 A Dal 2017 - Szabályzat Általános MédiaKlikk Szabályzatok A Dal 2017 kulissza - cikkek

Hivatalos játékszabályzat A DAL Kulissza c. műsorhoz

A Játék szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel, azaz a adalkulissza@mtva.hu e-mail címre történő email küldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Kiskorúak (18 év alatt) csak szülői vagy nevelői engedéllyel játszhatnak. Nyertességük esetén a nyeremény átvételéhez gondviselőjük írásos hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Játék időtartama

A Játékot A DAL Kulissza című műsorszám adásaiban rendezi meg a Szervező 2017. Január 14 és 2017. február 19. között.

3. A Játék menete

A Játék során a műsorvezető feltesz egy kérdést az aznapi A DAL 2017 adással kapcsolatban, mely kérdésre a válaszokat e-mailben, adalkulissza@mtva.hu e-mail címre várja a Szervező aznap 24:00 óráig. A beérkező helyes válaszok közül a Szervező adásonként 2 db nyertest sorsol ki (Heti nyertesek). A műsorsorozat végén a mind a hat adásban helyesen válaszolók között két fődíjat sorsol ki a Szervező (Fődíjasok). A nyerteseket minden esetben e-mailen értesíti a Szervező a sorsolást követő 15 napon belül. A Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

4. Nyeremények

A Heti Nyertesek nyereménye fejenként 1 db 5.000,- Ft-os Pizza Forte utalvány és egy db könyv a Libri felajánlásában.

A Fődíjasok egyikének nyereménye egy 100.000,- forint értékű Thomas Breitling  vásárlási utalvány a Thomas Breitling Hungary Kft. felajánlásával, míg a másik fődíjas nyereménye egy Ferrari tesztvezetést a Próbavezetés.hu Kft. felajánlásával. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

5. A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról a nyereményeket felajánló partnerek gondoskodnak.

6. A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

7. Adatkezelés

A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok a Játék végéig történő tárolásához és a nyeremények átadásával kapcsolatos, a Szervezővel szerződéses viszonbyban levő, a nyereményeket felajánló partnereknek történő továbbításához szükséges hozzájárulásnak minősül. A Szervező és szerződéses partnerei minden személyes adatot, amelyhez a Játékos által küldött email útján jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.
A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt a játékkal és a nyeremény átadásával összefüggésben, a Szervezővel szerződéses viszonyban levő 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa. A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A jelen Játék során kezelt személyes adatokat a Szervező, illetve szerződéses partnerei a Játék végéig, illetve a nyeremények átadásáig kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.). Az adatkezelés jogalapja a Játékos engedélye. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.
A Játékos a Játékra írt email elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 93729/2016.

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata az alábbi címen található: http://mtva.hu/hu/jogiesadatvedelminyilatkozat

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2017. január 14.

Videó ajánló

Olvasson tovább