Médiaklikk Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

I. Adatkezelési nyilatkozat

A www.mediaklikk.hu weboldalon, és/vagy a Médiaklikk, illetve Médiaklikk Plusz alkalmazásokban történő regisztrációval a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatóban foglalt feltételeket, egyúttal önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen nyilatkozatban és tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítsa – tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítsa  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezéseinek megfelelően.

II. Adatkezelési tájékoztató

1. Fogalmak

Személyes adat: – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat(ok) kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Felhasználó: a honlapon és/vagy az alkalmazásokban nevével és e-mail címével érvényesen regisztrált személy, aki a Rendelet 4. cikk  1. pontja szerinti érintettnek minősül;

Honlap: a www.mediaklikk.hu címen található weboldal, valamint a rajta elérhető valamennyi műsoroldal;

Alkalmazások: a Médiaklikk és a Médiaklikk Plusz alkalmazások.

2. Adatkezelő

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., adószáma: 18091715-4-44, képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató)

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

adatvedelem@mtva.hu

3. Adatfeldolgozó

A HERMÉSZ-SOFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 42., adószám: 13143051-2-14, képviseli: Herczeg Zsolt ügyvezető)

Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8., adószám: 22988197-2-4, képviseli: Nyírő András ügyvezető)

4. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a felhasználó által a honlapon, illetve az alkalmazásokban történő regisztráció során megadott személyes adatait

– a felhasználó azonosítása,
– a felhasználókkal történő kapcsolattartás,
– a honlap, illetve az alkalmazások által kínált szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és védelme, valamint továbbfejlesztése,
– hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
– közvetlen üzletszerzés, valamint
– piackutatás

céljából kezeli.

A felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó az 5. pont szerinti személyes adatait a fenti célok elérése érdekében kezelje.

A felhasználó személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Adatkezelő a felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek  megfelelően.

5. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó a regisztráció során önkéntesen bocsát adatkezelő rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez hozzájárulását megadja. A felhasználó a regisztráció során az akaratát egyértelműen kifejező művelettel (check-box bejelölése) hozzájárul ahhoz, hogy adatai az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó adatbázisába az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

Adatkezelő a 4. pont szerinti célok megvalósulása érdekében a felhasználó által a regisztráció során megadott felhasználónevét és elektronikus elérhetőségét (e-mail címét), valamint a 7. pontban felsorolt, automatikusan keletkező személyes adatokat kezeli.

6. Az adatkezelés módja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználóbak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatásban meghatározott célokra, módon és mértékben használja fel, a Rendelet 5. cikkében rögzített elvek tiszteletben tartásával.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a felhasználó személyes adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli.

7. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

Az adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a honlap látogatóinak alábbi adatait:

– böngésző típusa
– az oldalra való belépés ideje
– az oldalról való távozás ideje
– a látogató IP-címe.

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek adatfeldolgozó szerverén.

8. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

A felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Rendelet 44. cikk szerinti elvek alapján, a 45. 46. cikk, a 47. cikk (1) bekezdés, illetve a 47. cikk rendelkezései alapján továbbítja.

Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A felhasználó jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerhetik, amennyiben az adatkezelő feladatai ellátásához szükséges.

Jelen nyilatkozat aláírásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése kapcsán az adatkezelő mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel – a 3. pontban rögzített adatfeldolgozón kívül további – adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa.

9. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználóa  Rendelet 13. cikk rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást kérhet adatai kezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve téves adat esetén annak törlését az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a felhasználó adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, továbbá a felhasználó jogairól.

Az adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha a felhasználó a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, valamint ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

– a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

– az adatkezelés jogellenes, a felhasználó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– a felhasználó tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat adatainak közérdekből vagy az adatkezelő közfeladat-ellátásához kapcsolódóan, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Adatkezelő ez esetben az adatot nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival szemben. A Felhasználó tiltakozása esetén az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, a felhasználó bármikor tiltakozhat adatainak e célból való kezelése ellen. A közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatok ez esetben tovább nem kezelhetők.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónap nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

A felhasználó jogérvényesítése a Rendelet, az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő székhelye vagy a Felhasználó lakóhelye, ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., a továbbiakban: NAIH) fordulhat. A NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Olvasson tovább