×

A Dal 2016 stockholmi videobloggere - Pályázati felhívás és általános szerződési feltételek

dal logo

Itt tudod letölteni a jelentkezési lapot>>>

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban MTVA) pályázatot hirdet A Dal 2016 című műsorsorozat stockholmi videobloggerének kiválasztására (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázónak legalább egy, legfeljebb két perc hosszúságú videót (a továbbiakban: Videó) kell készítenie arról, miért ő a legalkalmasabb videoblogger, aki Stockholmból, a 61. Eurovíziós Dalfesztivál helyszínéről tudósítja a magyar nézőket a dalversenyről, a helyi kultúráról, a zenei életről és a fiatalok szokásairól. A Videóban maga a pályázó is legyen látható.Az alábbi Pályázati felhívás és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Felhívás) a Pályázat részvételi feltételeit, valamint a részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. Részvételi feltételek

1.1. A versenyben részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú vagy Magyarországon lakóhellyel (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Pályázó).

1.2. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Felhívás tartalmát és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.
A Pályázatra történő jelentkezéssel a Versenyző és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Felhívásban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

1.3. Egy Pályázó egy Videóval jelentkezhet a Versenybe, amely nem lehet rövidebb 1 és nem lehet hosszabb 2 percnél, és tartalma nem lehet jogsértő (különösen nem sértheti harmadik személy személyiségi, illetve szerzői jogait, valamint a médiatartalmakra vonatkozó előírásokat).

1.4. Amennyiben a nyertes Pályázó ellen a stockholmi verseny elődöntőjéig terjedő időszakban büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, illetve közfelháborodást vagy botrányt okozó viselkedést tanúsít, a Pályázat kiírója visszaléptetheti és kizárhatja az utazás lehetőségéből.

2. A verseny leírása, menete

2.1. Jelentkezés

A Pályázatra a jelen Felhívás elolvasását és tudomásul vételét követően, pályázati Videónak és a kitöltött Jelentkezési lapnak a stockholmiblogger@mtva.hu e-mail-címre történő elküldésével lehet jelentkezni. A levél tárgyaként fel kell tüntetni: A Dal 2016 stockholmi videobloggere pályázat. A Jelentkezési lap a mediaklikk.hu/adal/különdíjak menüpontból tölthető le.
Beküldési határidő: 2016. március 15.

A jelentkezéssel a Pályázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Felhívásban foglalt feltételeket.
A beküldési határidőt követően beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

2.2. Nyeremény
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, az eredményhirdetés 2016. március 31-én lesz.
A Pályázat nyertese két repülőjegyet, 3 éjszakás, két fő részére szóló szállást és két belépőjegyet kap a 61. Eurovíziós Dalfesztivál stockholmi döntőjére a Svéd Nagykövetség és az MTVA felajánlásában.
A pályázat győztese vállalja, hogy a 2016. április 1. és május 11. közötti időszakban heti legfeljebb 2-3 percben video-anyagokat készít A Dal 2016 nyertesének felkészüléséről, a svédországi utazás előkészületeiről, a svéd kultúráról.
A pályázat nyertese továbbá vállalja, hogy május 12. és 15 között részt vesz a stockholmi utazáson, és napi 2-3 perces videó tudósításokat küld a helyi eseményekről, szokásokról és a dalversenyről.
A pályázat nyertese a fent írt kötelezettségeire vonatkozóan külön szerződést köt az MTVA-val.

3. A Pályázó jogai és kötelezettségei

3.1. A Pályázó a pályázati Videó beküldésével (2.1. pont) térítésmentesen, térbeli, időbeli és számbeli korlát nélkül, harmadik személyre is átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a videó lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését. (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.), a videó többszörözését és terjesztését, a Video archiválását és a Video nyilvános előadását.
3.2. A Pályázó szavatolja, hogy az általa a pályázatra beküldött Videót saját maga készítette, valamint hogy filmelőállítóként az MTVA részére engedélyezett mértékű jogokkal kizárólagosan, harmadik személy részére is engedélyezhető módon rendelkezik. Pályázó szavatolja, hogy a Videó nem tartalmaz jogsértő elemet, és alkalmas arra, hogy az MTVA azt a közszolgálati médiaszolgáltatásban, illetve a számára engedélyezett bármely módon jogszerűen felhasználja, így különösen: nem sérti harmadik személy jogait és nem ütközik jogszabályba.
3.3. Az MTVA-t mint felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a Videó esetleges jogsértő tartalmával kapcsolatban (így különösen esetleges más alkotóival és szereplőivel, illetve az abban felhasznált tartalmi elemekkel összefüggésben).
A Pályázó szavatolja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért, hatóság vagy bíróság által alkalmazott jogkövetkezményért közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.E közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Pályázót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – a Pályázó közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül a Pályázóhoz irányíthatja, perbe, hatósági eljárásba bevonhatja.
Amennyiben a Videó valamely elemének felhasználása közös jogkezelő szervezet engedélyéhez kötött (pl. háttérzene), erről a Pályázó írásban, a Videó és a Jelentkezési lap elküldésével egyidejűleg tájékoztatja az MTVA-t, és kérés esetén a felhasznált elemmel kapcsolatos egyéb adatokat is megadja a közös jogkezelőnek történő adatszolgáltatás érdekében.

3.4. A jelen Felhívásban és a Jelentkezési lapban foglaltak megsértése, valamint jogsértés esetén Szervezők kizárhatják Pályázót a versenyből.

3.5. A Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot (http://www.mtva.hu/images/download/kozerdeku/kozzeteteli_lista/altalanos/2015/mtva_adatvedelmi_szabalyzat.pdf), és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat. A Pályázó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban –, a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA A Dal 2016 stockholmi videobloggere versenyen való részvételéhez szükséges mértékben, a jelentkezési lap beküldésével létrejövő szerződés megkötése és a Videó felhasználása céljából kezelje.

3.6. A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: a Pályázó szavatolja, hogy megfelel a Felhívás részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak.
A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények a Pályázót terhelik, azokért az MTVA nem felel.